Zmiany ustawowe i środki publiczne

Zmiany ustawowe i środki publiczne
Fot. Adminstrator

Komunikat PFRON z 21 czerwca 2004 r.

Dział Dofinansowań Pracodawców informuje, że zostały opublikowane nowe akty prawne, które regulują finansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, tj.:

1. W Dzienniku Ustaw z dnia 30.04.2004 Nr 96 pod poz. 959 została opublikowana Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Art. 28 tej ustawy wprowadza zmiany w Ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń są następujące:
W art. 26
„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Zwrot kosztów określonych w ust. 1 pkt 1 – 1b oraz w art. 26d dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.
Art. 26c ust. 1 pkt.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy,
2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy, przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.”;
2. W Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 została opublikowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Art. 131 tej ustawy wprowadza następujące zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej dotyczące finansowania wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

W art. 26a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje:
1) 100% kwot dofinansowania, o których mowa ust. 1 z zastrzeżeniem pkt. 2,
2) kwoty, o których mowa w ust. 1 zwiększa się o 75% najniższego wynagrodzenia, w przypadku osób niepełnosprawnych u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.”,
3) w art. 26b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.”,
4) w art. 26c:
a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) informacje o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 1 a”,
b) Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają przedsiębiorcy.”,
Ustawa weszła w życie 1 czerwca 2004 r.

3. W Dzienniku Ustaw z dnia 19 maja 2004 r. Nr 114 pod poz. 1194 zostało opublikowane
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia „warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, jest ponoszenie podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych”.
Wykaz kosztów jest zawarty w ustępie 2 i 3 tego §. Rozporządzenie reguluje również sprawy rozliczania pobranego zaliczkowo dofinansowania.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

ŚRODKI PUBLICZNE

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 99 pod poz. 1001) wprowadziła zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Między innymi wprowadziła zmianę treści art. 26b ust. 4. W nowej wersji brzmi on, „miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych”

W związku z licznymi pytaniami co należy rozumieć pod pojęciem „środków publicznych” informuje się, że ich interpretacja zawarta jest w Ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity) Dz. U z 26.11.1998 Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.

W art. 3.1. tej ustawy napisano, że
1. środkami publicznymi są:
1) dochody publiczne;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
2a) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegajace zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
3) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
a) ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych,
b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,
d) z otrzymanych pożyczek i kredytów;
4) przychody jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych uzyskane w
związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł,

2. Dochodami publicznymi są:
1) daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;
2) pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:
a) opłaty,
b) dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału,
c) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust, 1 pkt 3 lit. a i b, oraz dochody ze świadczenia usług,
d) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
e) inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowane z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 2.

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zlicza się:
1) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;
2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
3) środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja Gwarancji”;
4) inne środki.

Zgodnie z art. 5 ustawy o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się:
1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
3) fundusze celowe;
4) państwowe szkoły wyższe;
5) jednostki badawczo-rozwojowe;
6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
11) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
  Źródło: www.pfron.org.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 10

Print Friendly, PDF & Email