Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego

Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego
Czasu jest coraz mniej

Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2.całkowitej niezdolności do pracy,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Możesz także głosować korespondencyjnie, jeżeli jesteś osobą о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli przebywasz w

 • zakładzie leczniczym,
 • domu pomocy społecznej,
 • zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • oraz gdy głosujesz przez pełnomocnika.

Co mam zrobić, jeżeli chcę głosować korespondencyjnie?

Musisz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego właściwemu komisarzowi wyborczemu do 13 dnia przed dniem wyborów, a więc do 30 września 2019 r.

Możesz dokonać takiego zgłoszenia ustnie, pisemnie, faksem lub przez Internet. Jak tego dokonać znajdziesz informację TUTAJ

Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
 • oznaczenie wyborów,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille’a, jeżeli jej sobie życzysz,
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów, wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli dokonasz zgłoszenia po ustawowym terminie, zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów lub nie uzupełnisz zgłoszenia w wyznaczonym terminie, albo wystąpiłeś wcześniej z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, Twoje zgłoszenie nie będzie dalej rozpatrywane, a Ty zostaniesz o tym poinformowany.

Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia zostaniesz dopisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania na terenie gminy, który jest wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

Pakiet wyborczy, który wyśle urząd gminy, powinieneś otrzymać nie później niż 7 dni przed dniem wyborów do rąk własnych i za pokwitowaniem odbioru. Jeżeli nie będziesz mógł własnoręcznie pokwitować odbioru, czynność tę może wykonać doręczający, wskazując przyczynę braku Twojego podpisu. Jeżeli nie będzie Cię w domu, doręczający zostawi informację o dacie powtórnej próby doręczenia, nie później niż jeden dzień od daty pierwszej próby.

Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładkę w alfabecie Braille’a, jeżeli o nią poprosiłeś.

Po oddaniu głosu włóż kartę do dołączonej koperty na karty do głosowania i zaklej ją. Zaklejoną kopertę z kartą w środku włóż do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przekaż całość za pokwitowaniem pracownikowi Poczty Polskiej. Zgłosi się on po odbiór przesyłki najpóźniej przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wyborów, o ile wcześniej – gdy wydał Ci pakiet wyborczy – zgłosiłeś mu potrzebę odbioru przesyłki. Pamiętaj, że jest ona zwolniona z opłat pocztowych. Można również poprosić listonosza by chwilę zaczekał i od razu oddać mu pakiet wyborczy z oddanym głosem i podpisanym oświadczeniem.

Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do momentu zakończenia głosowania.

Możesz też osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyznaczonej do głosowania korespodencyjnego obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondecyjnie możesz tylko w kraju. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Źródło: wybieramwybory.pl
Print Friendly, PDF & Email