Zgłoś pracownika gdańskiej służby zdrowia do nagrody

Zgłoś pracownika gdańskiej służby zdrowia do nagrody
Fot. Adminstrator

Do 7 października, do godz. 16:00, można zgłosić kandydatów do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w 2019 roku”, która w tym roku przyznana zostanie już po raz jedenasty. Nagroda ma charakter finansowy, a łączna pula nagród to aż 30 000 złotych.

Zgłosić do niej można tych, którzy na co dzień niosą nam pomoc i bez których trudno wyobrazić sobie usługi zdrowotne: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i innych pracowników medycznych. Będzie ona stanowiła okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników gdańskiej służby zdrowia. W dotychczasowych dziesięciu edycjach nagrodzonych zostało 68 osób.

Kto może zgłosić kandydaturę

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1,
3) Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Kto może otrzymać Nagrodę

Nagroda jest okazją do wyrażenia uznania dla najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, w tym skutecznych realizatorów programów profilaktycznych, za ich trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców Gdańska.

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności:
1) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia,
2) stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
3) cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
4) propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
5) wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
6) buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
7) inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
8) dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
9) angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia,
10) dotychczas nie otrzymał tej nagrody czy wyróżnienia.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na specjalnych formularzach (do pobrania TUTAJ , należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2019”, z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ”:

  • w Sali Obsługi Mieszkańców (stanowiska od 14 do 17, parter)
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
  • drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym).

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 7 października 2019 roku do godz. 16:00 (także do tego dnia i godziny należy złożyć wersję elektroniczną).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323 68 79 lub adresem e-mail: malgorzata.wrzesinska@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

Print Friendly, PDF & Email