Zdrowie: Współpraca na rzecz psychiatrii dziecięcej

Zdrowie: Współpraca na rzecz psychiatrii dziecięcej

W opinii Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca konieczne jest podjęcie działań, które poprawią nie najlepszą sytuację w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. RPP wystąpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

Na przykładzie Małopolski Rzecznik Praw Pacjenta pokazał, że problemem są nie tylko trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów, ale też niedostateczne rozwinięcie środowiskowych  form leczenia, które stanowiłyby inną formę pomocy. Na bariery w dostępie do właściwej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży składa się wiele czynników.

– Jako przyczyny aktualnego stanu wskazuje się przede wszystkim niedostateczny poziom finansowania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz pogłębiający się deficyt lekarzy ze specjalizacją w zakresie psychiatrii dziecięcej – stwierdził w swoim wystąpieniu Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił jednocześnie uwagę na to, że sam wzrost nakładów finansowych na opiekę zdrowotną nie wystarczy, by realnie zwiększyć dostępność do świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej. Poważną przeszkodą są braki kadrowe. Z uzyskanych przez RPP informacji wynika,  że w ubiegłym roku w Polsce było 360 lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (dla porównania – w 2017 roku było 3547 lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii), przy czym w województwie warmińsko–mazurskim – zaledwie siedmiu. Problemem w tej kwestii jest również struktura wiekowa lekarzy (w ubiegłym roku aż  169 z 360 lekarzy miało powyżej 51 lat), niższe zainteresowanie specjalizacją w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i odpływ lekarzy w kierunku sektora prywatnego.

Te przyczyny, a także trudności organizacyjne, składają się na ograniczenie dostępności bezpłatnych świadczeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla małoletnich pacjentów. W swoim wystąpieniu Bartłomiej Chmielowiec przytoczył propozycje dr hab. n. med. Macieja Pileckiego, które mogłyby przyczynić się do usprawnienia i podniesienia jakości świadczeń z zakresu psychiatrii dziecięcej. Wśród postulowanych zmian znajdują się m.in.: wprowadzenie wymogu wyodrębnienia w szpitalnych oddziałach ratunkowych izolatek lub specjalnych stref dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy oczekują na przyjęcie do oddziału psychiatrycznego, włączenie łóżek psychiatrii wieku rozwojowego w system intensywnej opieki medycznej oraz dysponowanie wiedzą o faktycznej ilości wolnych łóżek przez Wojewódzkiego Lekarza Dyżurnego, a także zapewnienie całodobowego dostępu do sędziów sądów opiekuńczych w przypadku podejmowania decyzji dotyczących małoletnich poza godzinami pracy sądu.

– W sytuacji przyjęcia nieletnich pacjentów ponad liczbę posiadanych przez szpital łóżek […] istnieje ryzyko wystąpienia problemów z zapewnieniem pacjentom niezbędnej opieki lekarsko–pielęgniarskiej – napisał Bartłomiej Chmielowiec. – Jako Rzecznik Praw Pacjenta w pełni popieram wdrożenie rozwiązań rekomendowanych przez specjalistów z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego, które przyczyniłyby się do wzrostu dostępności do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży – zaznaczył RPP, apelując o podjęcie współpracy przez wszystkie podmioty zaangażowane w ochronę zdrowia psychicznego najmłodszych.

Źródło: bpp.gov.pl

  Oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17695 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.