Zdrowie: Powstaje Miejskie Centrum Opieki

Zdrowie: Powstaje Miejskie Centrum Opieki

W ramach przekształcenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 powstaje Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych. Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, 26 września, odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Opieki.

Celem uruchomienia Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych jest rozwój medycznej opieki stacjonarnej i niestacjonarnej (dziennej) połączonej z kompleksową rehabilitacją pacjentów w podeszłym wieku na terenie Krakowa. Pacjentami Centrum będą osoby wymagające całodobowego leczenia, opieki, a także korzystające ze świadczeń ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych.

W związku z rosnącymi potrzebami mieszkańców Miasta Krakowa dotyczącymi kompleksowej opieki i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacyjnej, pomocy społeczno–zawodowej oraz dostępności w jednym miejscu do specjalistów, zasadne jest utworzenie wyspecjalizowanej placówki, ukierunkowanej na wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych. Placówka taka powinna odpowiadać realnym potrzebom pacjentów i ich opiekunów.

Odpowiedzią na powyższe potrzeby mieszkańców Miasta Krakowa jest zmiana dotychczasowej struktury organizacyjnej Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie w Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych. Celem uruchamianego Centrum będzie rozwój medycznej opieki stacjonarnej i niestacjonarnej (dziennej) połączonej z kompleksową rehabilitacją osób starszych, oraz przewlekle niepełnosprawnych i niesamodzielnych (tj. osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym, szczególnie w zakresie narządów ruchu i wzroku na terenie Miasta Krakowa). Placówka taka powinna odpowiadać realnym potrzebom pacjentów i ich opiekunów.

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Krakowie udziela świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Jednostka w 2017 roku posiadała 512 łóżek, w tym 30 na Oddziale Stacjonarnym Medycyny Paliatywnej, 395 na Oddziale Ogólnym oraz 87 na Oddziale Psychiatrycznym. W 2017 r. w oddziałach tych całodobowymi świadczeniami opiekuńczo–leczniczymi objęto 1 059 pacjentów przez 183 985 osobodni. Ponadto w Hospicjum Domowym leczono w 2017 r. 158 pacjentów przez 4 855 osobodni, do poradni specjalistycznych przyjętych zostało 745 osób, z Dziennego Domu Opieki Medycznej skorzystało 50 osób, a z Poradni Żywieniowej 517 osób. Jednostka w I półroczu 2018 roku posiadała 513 łóżek, w tym 31 na Oddziale Stacjonarnym Medycyny Paliatywnej, 395 na Oddziale Ogólnym oraz 87 na Oddziale Psychiatrycznym.

W I półroczu 2018 r. w oddziałach tych całodobowymi świadczeniami opiekuńczo–leczniczymi objęto 773 pacjentów przez 91 576 osobodni. Ponadto w Hospicjum Domowym leczono 93 pacjentów przez 2 486 osobodni, do poradni specjalistycznych przyjęte zostały 383 osoby, z Dziennego Domu Opieki Medycznej skorzystało 25 osób, a z Poradni Żywieniowej 265 osób. Przewiduje się, że z opieki Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych korzystać będzie docelowo ok. 1000 osób rocznie. Beneficjentami Centrum będą też osoby wymagające całodobowego leczenia, opieki i nadzoru medycznego (łóżka opiekuńczo–lecznicze), a także pacjenci korzystający ze świadczeń ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych (Zespół poradni, Miejski Ośrodek Opieki).

Realizowane będą również zadania z zakresu poradnictwa i szkoleń dla rodzin opiekujących się ww. pacjentami w warunkach domowych tj. nieformalnych opiekunów, połączone z usługą tzw. przewodnika/asystenta medycznego. Umożliwienie osobom nieporadnym, niesamodzielnym i w sytuacjach kryzysowych uzyskania profesjonalnych informacji o koniecznych do podjęcia w związku z zaleceniami lekarskimi czynnościach administracyjnych i formalnych, a także zakresie uprawnień przysługujących w związku ze stanem zdrowia. W przypadku osób niesamodzielnych informacja będzie przekazywana opiekunowi/ asystentowi. Miejskie Centrum Opieki będzie również realizować zadania z zakresu szkoleń i wsparcia w aktywizacji zawodowej osób przewlekle niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych. Podmiot leczniczy o nazwie Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie będą tworzyły następujące zakłady lecznicze: Zakład Opiekuńczo–Leczniczy, Zespół Poradni, Miejski Ośrodek Opieki.

Źródło i fot.: krakow.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18903