Zarząd PFRON reaguje na koronawirusa. Nowe zasady rozliczeń projektów

Zarząd PFRON reaguje na koronawirusa. Nowe zasady rozliczeń projektów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej opublikował nowe zasady realizacji i rozliczania umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w ramach dwóch konkursów, których planowana data zakończenia realizacji projektu lub planowana data zakończenia jednego z okresów finansowania projektu wieloletniego przypada na marzec 2020 r.

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe zasady realizacji i rozliczania umów zawartych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uwzględniające zaistniałe trudności w realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym (Zleceniobiorcom) w związku z wprowadzonym w marcu br. stanem zagrożenia epidemicznego a następnie stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19.

Zmiany zasad

Zmiany zasad dotyczą umów o zlecenie realizacji zadań, w których planowana data zakończenia realizacji projektu lub planowana data zakończenia jednego z okresów finansowania projektu wieloletniego przypada na marzec 2020 r., zawartych w ramach konkursu:

 • pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018),
 • pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017).

Informujemy, że w przypadku realizacji projektu lub okresu finansowania projektu wieloletniego, którego data zakończenia przypada na marzec 2020 r.:

 • Wydłużono do dnia 30 kwietnia 2020 r. termin zwrotu na rachunek bankowy PFRON części dofinansowania niewykorzystanej przez Zleceniobiorcę oraz odsetek powstałych na rachunku bankowym/rachunkach bankowych Zleceniobiorcy wydzielonym dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
 • Wprowadzono możliwość:
  • Odstąpienia od rozliczenia finansowego projektu na podstawie faktycznej (tj. osiągniętej podczas realizacji projektu) wartości wskaźników ewaluacji (nakładu, produktu, rezultatu).
  • Zwolnienia Zleceniobiorcy z obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu oraz dołączenia do sprawozdania z realizacji projektu raportu/sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.
  • Uznania przekroczenia maksymalnej stawki ryczałtowej w odniesieniu do kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych związanych z projektem) rozliczanych przez Zleceniobiorcę ryczałtem, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie.
  • Uznania w rozliczeniu przekroczenia limitów kosztów kwalifikowalnych określonych dla poszczególnych kategorii kosztów w treści ogłoszenia danego konkursu, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie, z uwzględnieniem możliwych przesunięć środków finansowych w budżecie projektu.
  • Uznania kosztów personelu merytorycznego w sytuacji gdy łączna liczba godzin pracy rozliczana na podstawie budżetu projektu jest większa od faktycznej łącznej liczby godzin wsparcia o więcej niż 30%, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie z uwzględnieniem możliwych przesunięć środków finansowych w budżecie projektu. W przypadku pracy poszczególnych specjalistów ww. nadwyżka powyżej 30 % godzin może zostać wygenerowana wyłącznie w tych okresach, w których nie były realizowane formy wsparcia, w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
  • Uznania kosztów poniesionych na sfinansowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jako koszty uzasadnione i kwalifikowalne.
  • Uznania w rozliczeniu godzin wsparcia zrealizowanych w sposób zdalny w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  • Umożliwienia, w ramach środków przyznanych umową, realizacji części działań projektowych (w tym przeprowadzenia audytu zewnętrznego) zaplanowanych na marzec 2020 r., w terminie późniejszym – pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy Zleceniobiorcą a PFRON. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację działań projektowych Zleceniobiorca składa do Funduszu nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Decyzję w ww. zakresie (pkt 1-8) podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON na podstawie analizy przyczyn konieczności zmiany zasad realizacji oraz rozliczania umów w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz dokumentów przedstawionych przez Zleceniobiorcę.

Uwaga terminy!

Uzasadnienie konieczności zastosowania zmian zasad realizacji oraz rozliczania umów (o których mowa w pkt 1-7) Zleceniobiorca dołącza do końcowego sprawozdania z realizacji projektu/ okresu finansowania projektu wieloletniego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację działań projektowych (o którym mowa w pkt 8) Zleceniobiorca składa do Funduszu nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zasady realizacji i rozliczania projektów/ okresów finansowania projektów wieloletnich w ramach ww. konkursów oraz konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), których termin rozpoczęcia przypada w 2020 r., zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.

Źródło: PFRON