Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS

Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS

Gdy przydarzy nam się wypadek przy pracy, lub dotknie nas choroba zawodowa możemy liczyć na różnego rodzaju świadczenia. W takiej sytuacji oprócz zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, czy renty możemy skorzystać również z jednorazowego odszkodowania. Jeżeli decyzja ZUS zostanie wydana po 31 marca 2019 r. obejmą nas nowe stawki.

1 kwietnia 2019 roku zmianie ulegną kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w skutek których ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbek na zdrowiu. Świadczenia z funduszu wypadkowego mogą również otrzymać członkowie rodziny m.in. ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej. Nowe wysokości kwot ustalone została w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r., które wyniosło 4 585,03 zł. Stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Obowiązujące
od 1 kwietnia 2019
do 31 marca 2020

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

917

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

917

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

16 048

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

16 048 zł

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

82 531 zł  

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

41 265

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

82 531
oraz
16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

82 531

oraz 16 048 z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

16 048

gdy u do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

41 265

 oraz 16 048 tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się zatem co roku. Przyznanie, odmowa oraz ustalenie wysokości jednorazowego odszkodowania należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję w tej sprawie ZUS wydaje w terminie 14 dni od:

• otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,

• wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.