W związku ze zbliżającymi się październikowymi wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiamy kilka ważnych informacji dla głosujących. Podobnie jak w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować może każdy, kto powsiada czynne prawo wyborcze. Głosowanie może odbyć się osobiście, korespondencyjnie, jak i za pomocą upoważnionego pośrednika. Istnieje także możliwość głosowania poza miejscowością zamieszkania. Przybliżamy jakie uprawnienia przysługują w nadchodzących wyborach osobom z niepełnosprawnościami.

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

• terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

• właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

• lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

• warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

• komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

• warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów:

55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

II. Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

• zakładach opieki zdrowotnej,

• domach pomocy społecznej,

• zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Komisarza Wyborczego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 30 września 2019 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:

• nazwisko i imię (imiona),

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego

• oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,

• oznaczenie wyborów,

• kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

• żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,

• adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma od Urzędnika Wyborczego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

Szczegółowych informacji udziela Komisarz Wyborczy w Elblągu:
pod numerem telefonu: 55/ 233-63-92

III. Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,

• wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mężowie zaufania;

• osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 9 dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 października 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

IV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 11 października 2019 r.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, w lokalu wyborczym.  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.  Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zgodnie z art. 54 Kodeksu wyborczego prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
• wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mężowie zaufania;

• osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do 4 października 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

INFORMACJA

w sprawie dopisywania się do spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgodnie z art. 28 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) informuję, że wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 8 października 2019 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze m. Elbląg.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

w sprawie możliwości pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania przez wyborcę zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – października kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) urzędy gmin są uprawnione i obowiązane do wydawania wyborcom zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do dnia11.10.2019 r. do godz. 14.30 do Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74
55/ 239-30-90
nr fax 55/ 239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl

Wniosek powinien zawierać:

• imię (imiona) i nazwisko

• numer ewidencyjny PESEL wyborcy

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera (za pokwitowaniem) osobiście w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Upoważnienie powinno zawierać:

• imię (imiona) i nazwisko

• numer ewidencyjny PESEL wyborcy

• dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia