Wsparcie w 2019 roku pod lupą

Wsparcie w 2019 roku pod lupą

Wzrost zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, Fundusz Solidarnościowy i kolejne działania w kierunku programu „Dostępność+” – to część zmian, które przyniesie 2019 rok.

W ubiegłym roku po raz pierwszy od 12 lat wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego – ze 153 do 184,42 zł miesięcznie. Wiosenny protest w Sejmie zaowocował zrównaniem renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy; postulat o wprowadzeniu dodatku dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia nie został spełniony – zamiast tego w życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. To tylko część zmian, które miały miejsce w 2018 roku. Bieżący przyniesie ich jeszcze więcej.

Lepsze wsparcie finansowe

Wspomniany już zasiłek pielęgnacyjny, który ma częściowo pokryć wydatki na zapewnienie opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, do końca października będzie wynosił 184,42 zł. Od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 1 listopada, jego wysokość wzrośnie do 215,84 zł.

– Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 r. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – podkreślała minister Elżbieta Rafalska.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Dziecko z niepełnosprawnością, osoba powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, osoba w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia, a także osoba, która ukończyła 75 lat (jeśli nie przysługuje jej prawo do dodatku pielęgnacyjnego oraz nie jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie).

2019 rok to również wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego. W ubiegłym roku było to 1477 złotych, od stycznia wynosi ono 1583 zł. Wsparcie to dedykowane jest matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny – w każdym przypadku świadczenie przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na ten rodzaj pomocy mogą liczyć rodziny opiekujące się dzieckiem, którego niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Solidarni z niepełnosprawnymi

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma on być – razem z pakietem społecznej odpowiedzialności i programem „Dostępność+” – jednym z filarów systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Środki finansowe w pierwszym etapie funkcjonowania instytucji zostaną przeznaczone na pomoc o charakterze społecznym i zawodowym, m.in. na opiekę wytchnieniową, usługi asystentów osób niepełnosprawnych, a także centra opiekuńczo-mieszkaniowe. Fundusz zasilany będzie z daniny solidarnościowej (na którą złożą się osoby z dochodami przekraczającymi 1 mln złotych rocznie) oraz części składek odprowadzanych od wynagrodzeń na Fundusz Pracy.

Pod znakiem dostępności

Zapowiedziany w ubiegłym roku program „Dostępność+” ma obejmować systemowe działania w wielu obszarach, takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja czy usługi.

– To przełom w podejściu państwa do osób z niepełnosprawnościami. Takiej ustawy jeszcze nie mieliśmy. Po raz pierwszy tworzymy prawo, które kompleksowo reguluje dostępność. Umożliwia przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami uczestniczenie w życiu publicznym na równi z innymi – mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Obecnie ustawa o dostępności jest na etapie konsultacji społecznych. Uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać do 21 stycznia. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można TUTAJ.

Źródła: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju