Wsparcie dla niewidomych ofiar wojny

Wsparcie dla niewidomych ofiar wojny

22 grudnia 2006 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2006 r., o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Ustawa określa świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące tym osobom, a także zasady ustalania i realizacji tego świadczenia i uprawnień. Szacowana liczba uprawnionych wyniesie około 300 osób.

Podczas wojny i po wojnie
Osobami uprawnionymi w rozumieniu ustawy, są obywatele polscy, posiadający stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy, nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku:
– działań wojennych w okresie wojny 1939-1945,
– eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla I i II grupy
O wsparcie mogą ubiegać się poszkodowane osoby niewidome i słabowidzące posiadające orzeczenie o I lub II grupie inwalidzkiej lub o całkowitej niezdolności do pracy ( znaczny i iumiarkowany stopień niepełnosprawności).

Wysokość świadczeń
Świadczenie – w wysokości renty socjalnej jest wypłacane co miesiąc; na dzień dzisiejszy wynosi 501.87 zł. Osoby, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatkowo powiększony o połowę dodatek pielęgnacyjny, czyli obecnie 229,79 zł.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie
Jeżeli osoba uprawniona pobiera emeryturę bądź rentę, świadczenie wypłacane jest wraz z emeryturą lub rentą. Jeżeli nie pobiera emerytury lub renty, świadczenie wypłaca organ rentowy, który wydał decyzję o jego przyznaniu.

Osobie uprawnionej przysługuje ponadto:– prawo do 100 % ulgi przy przejazdach publicznymi środkami komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania,
– pierwszeństwo w umieszczeniu, na jej wniosek, w domu pomocy społecznej,
– prawo do bezpłatnych leków oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
– prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
– prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata, na zasadach o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.5),
– prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314).
Przewodnikowi towarzyszącemu osobie uprawnionej przysługują uprawnienia:
– prawo do ulgi 100 % przy przejazdach publicznymi środkami komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania;
– prawo do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek
Świadczenie przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, który należy złożyć w ZUS-ie.

Ważne dokumenty
Do wniosku, należy dołączyć:
oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu ze zwolnienia uzyskiwanych dochodów z tytułu emerytury lub renty od podatku dochodowego,  wraz ze wskazaniem organu rentowego lub emerytalnego, będącego płatnikiem emerytury lub renty.
W przypadku niekorzystania ze zwolnienia, o którym mowa wyżej, do wniosku należy dołączyć:
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku
– zaświadczenie o utracie wzroku z powodu urazu, wystawione przez lekarza okulistę,
– dowody poświadczające okoliczności i skutki wypadku, który spowodował ociemniałość, wraz dokumentacją medyczną.
W przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku, o niezdolności do pracy, dacie jej powstania oraz związku tej niezdolności ze stanem narządu wzroku orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Legitymacja
Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, jest legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy, który po wydaniu decyzji o przyznaniu świadczeń wydaje w terminie 30 dni, legitymację.
  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1504