„Weź sprawy w swoje ręce”. Już prawie 400 osób z całej Polski to zrobiło

Szkolenia zawodowe, alternatywne metody komunikacji,  orientacja przestrzenna i poruszanie się z białą laską,  usprawnianie widzenia i słyszenia, szkolenia komputerowe,
dofinansowanie zakupu komputera i aparatu słuchowego

Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” realizują wszystkie jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Jego celem jest pomoc osobom z problemami wzrokowymi i słuchowymi przez rehabilitację, integrację społeczną i aktywizację zawodową. Projekt skierowany jest do osób głuchoniewidomych w wieku od 16. do 60. roku życia. Rozmawiamy z Anitą Nietupską, koordynatorem projektu w makroregionie północno – wschodnim, obejmującym województwa: warmińsko – mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie.

Z naborem osób chętnych do uczestniczenia w tym projekcie były spore trudności, szczególnie na terenach, gdzie nie ma struktur TPG i informacja nie dociera do właściwych osób lub nie identyfikują się one ze statusem głuchoniewidomego; zazwyczaj funkcjonują jako osoby niewidzące, lub głuchonieme.

– Najskuteczniejsza okazała się współpraca z urzędami pracy, które wysłały nasze zaproszenie do udziału w projekcie  bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy mieli jedno orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na uszkodzony słuch lub wzrok.  Ponadto informacja rozchodziła się„pocztą pantoflową” – mówi Anita Nietupska, koordynator projektu. Chętnych na szczęście nie zabrakło. Zgłosiły się 54 osoby – 31 mężczyzn i 23 kobiety. Najmłodsza osoba ma 20 lat, a najstarsza 60, jednak większość stanowiły osoby 40+.

Rehabilitacja, warsztaty, zaopatrzenie ortopedyczne

Uczestnicy, od lutego do końca października, skorzystali z 1871 godzin wsparcia takich specjalistów, jak: rehabilitant, doradca zawodowy, doradca prawny, psycholog, doradca ds. sprzętu komputerowego, tłumacz jęz. migowego, instruktor orientacji przestrzennej.

Dla osób niezrehabilitowanych przewidziano m.in. pomoc instruktorów uczących tzw. czynności dnia codziennego. Może to budzić zdziwienie ludzi zdrowych i sprawnych, ale przecież ten, kto nagle traci wzrok, musi na nowo nauczyć się wykonywać proste, codzienne czynności – teraz bez pomocy wzroku. Jak mówi instruktor – który aby uczyć innych, musiał „wejść w skórę” takiej osoby – z zawiązanymi oczami trudno jest przygotować posiłek a jeszcze trudniej go zjeść, posługując się nożem i widelcem.

15 osób skorzystało z dwutygodniowych warsztatów w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych HOMER w Bydgoszczy, gdzie odbyły się spotkania ze specjalistami, m.in. z okulistą i protetykiem słuchu. Kolejne 6 osób zostało zakwalifikowanych na ostatni warsztat, który potrwa do 11 grudnia br.

6 osób otrzymało dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Były to 4 aparaty słuchowe, dopasowane do potrzeb poszczególnych osób; lampa z ruchomym ramieniem i okulary. – Czekamy jednak jeszcze na decyzje ostatniej komisji ds. sprzętu i liczymy, iż kolejne osoby z naszego terenu otrzymają pomoc w postaci sfinansowania sprzętu – mówi Anita Nietupska.

Wiedzieć czego się chce i gdzie tego szukać

Kolejnym etapem szkolenia były spotkania osób głuchoniewidomych z doradcą zawodowym, który tworzył każdemu „profil zawodowy” zawierający wykształcenie, umiejętności, zainteresowania, rodzaj ewentualnej pracy i wskazówki gdzie pracy szukać.

– Po przeanalizowaniu profili zawodowych kandydatów na pracowników, można było zaplanować właściwe szkolenia zawodowe – relacjonuje Anita Nietupska. Okazało się, że uczestnicy programu chcieliby się przeszkolić w takich zawodach, jak: pracownik biurowy, masażysta, pracownik gastronomii, pomoc opieki w przedszkolu i w zakresie telepracy.

5 szkoleń zawodowych – po jednym w każdym makroregionie

Podczas listopadowych szkoleń w Łucznicy, Gdańsku i Warszawie, uczestnicy poznali różne metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem elementów autorskich programów nauczania przedszkolnego. Nabyli umiejętności: radzenia sobie w trudnych sytuacjach (m.in. agresja werbalna i fizyczna, płacz dziecka, nieśmiałość, wycofanie z grupy), organizowania dzieciom czasu wolnego w kącikach zainteresowań i w trakcie zabawy dowolnej, wspierania nauczyciela prowadzącego w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Kolejne szkolenia zaplanowano na grudzień. We Wrocławiu odbyło się szkolenie na pracownika gastronomii a w Olsztynie zdobywano umiejętności pracownika biurowego.
Zakres olsztyńskiego kursu obejmował m.in.: podstawy działania biura, schematu organizacyjnego firmy, pracy biurowej i pracy sekretariatu, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, kultury zawodu, obsługi urządzeń biurowych i komputera, obsługi: faksu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy, przycinarki, przetwarzania tekstów – MS Word, Internet.

Asystent jest często niezbędny

Kursanci, którzy mieli problem z samodzielnym dotarciem na szkolenia, mieli zapewnioną  pomoc przewodnika podczas podróży i na szkoleniu oraz pomoc tłumacza. Udział we wszystkich szkoleniach był bezpłatny.

Uczestnicy szkolenia mogli liczyć na pomoc z zakresu:

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

• szkolenia zawodowe (dla osób, które pragną się przekwalifikować lub rozpocząć, czy też ponownie podjąć pracę zawodową);
• nauka alternatywnych metod komunikacji (m.in. alfabet Lorma, pismo Braille`a, język migowy, daktylografia);
• pomoc w znalezieniu stażu i/lub pracy (dla osób, które ze wsparciem TPG zdecydują się podjąć takie wyzwanie).

REHABILITACJI

• zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia z orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską, zajęcia ułatwiające wykonywanie codziennych czynności, ćwiczenia usprawniające widzenie i słyszenie;
• konsultacje z okulistą i/lub protetykiem słuchu, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, doradcy w zakresie prawa pracy;
• 2-tygodniowe warsztaty,
• szkolenia komputerowe, możliwość rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

POMOC W WYPOSAŻENIU W SPRZĘT REHABILITACYJNY

• dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. komputery z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, aparaty słuchowe);
• pomoc w doborze aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających odbiór dźwięków, pomocy optycznych, oprogramowania komputerowego i innego sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Aneta Puzdrowska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4665

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.