Ustawa o dostępności cyfrowej z podpisem Prezydenta RP

Ustawa o dostępności cyfrowej z podpisem Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ma ona na ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji publicznych.

Ustawa ta jest jednocześnie wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Celem wspomnianej dyrektywy jest zapewnienie większej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne, w oparciu o wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE, wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, oznacza spełnienie zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Zgodnie z zasadami WCAG 2.0, podstawą jest dążenie do spełnienia czterech podstawowych kryteriów, których realizacja daje pewność, że osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności (także te korzystające z narzędzi wspierających, ułatwiających im dostęp do informacji w postaci elektronicznej) będą mogły dotrzeć do prezentowanych treści. Te cztery kryteria to: funkcjonalność (by prezentowana informacja była w pełni dostępna zarówno za pomocą klasycznych metod, jak i możliwie najszerszej liczby narzędzi wspomagających), kompatybilność (sposób prezentowania informacji powinien być zaprojektowany i wykonany tak, by umożliwiał współpracę z maksymalnie dużą gamą terminali użytkownika i narzędzi wspierających), postrzegalność (prezentowanie informacji w sposób umożliwiający ich postrzeganie za pomocą różnych zmysłów) oraz zrozumiałość (zapewnienie, aby wszelkie prezentowane informacje, jak i sposób dotarcia do nich, były zrozumiałe dla każdego użytkownika).
Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy sprawował będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

Źródło: prezydent.pl
Oprac. MM