Usłana różami droga do składek na ubezpieczenie społeczne

Usłana różami droga do składek na ubezpieczenie społeczne

PFRON zwróci składki na ubezpieczenie społeczne, ale najpierw trzeba je zapłacić

Od 1 stycznia 2008 r., zgodnie ze zmianami w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracodawcy, niepełnosprawni przedsiębiorcy i rolnicy mogą ubiegać się o refundację opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale najpierw muszą je opłacić.

Dotychczas udzielana pomoc polegała na finansowaniu tych składek. Od 1 stycznia zostanie ona zastąpiona przez refundacją składek, co oznacza, że pracodawca ubiegający się o refundację, zobowiązany jest do terminowego opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych w pełnej wysokości.

Po opłaceniu należnych składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracodawca będzie mógł zwrócić się do Funduszu o ich refundację. Aby uzyskać zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych, renciści prowadzący firmę oraz niepełnosprawni rolnicy muszą złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o refundację oraz informacje m.in. o wysokości zapłaconych składek i stopniu niepełnosprawności pracownika, przedsiębiorcy lub rolnika.

Aby skorzystać z refundacji wnioskodawcy będą musieli zarejestrować się w centrali Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Ci którzy korzystali już z dofinansowania i są zarejestrowani nie muszą robić tego ponownie.
Rejestracja może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem poczty – w siedzibie Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

PFRON na swojej stronie internetowej www.pfron.org.pl – w zakładce SOD – link [url]http://www.sod.pfron.org.pl[/url] –  umieści formularze zgłoszeniowe oraz dokumenty konieczne do zarejestrowania się. (Do dnia 11 lutego 2008 r. do godz. 06:00 trwa przerwa techniczna spowodowana aktualizacją oprogramowania w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ponadto Fundusz uruchomił infolinię – pod numerem telefonu 0 801 233 554 można uzyskać wszelkie informację na temat refundacji składek. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Usłana różami droga do składek

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
W formularzu należy podać nazwę firmy, numery NIP, REGON i PFRON (o ile te ostatnie już mają), adres siedziby firmy wraz z identyfikatorami jednostek podziału terytorialnego kraju, numery telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON.
Załączniki
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
– zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i kopie decyzji o nadaniu NIP,
– upoważnienie dla pełnomocnika, jeżeli taki zostanie wyznaczony,
– oświadczenie o sposobie wymiany dokumentacji z PFRON (papierowo bądź elektronicznie),
– kopię dowodu osobistego lub zaświadczenie potwierdzające numer PESEL,
– kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez ZUS.
Pełnomocnictwo
Jeśli w kontaktach z PFRON rencistę będzie reprezentować pełnomocnik, do formularza rejestrującego należy dołączyć pełnomocnictwo. Przedsiębiorcy obsługiwani przez biura rachunkowe wystawiają dwa pełnomocnictwa – jedno dla biura i drugie dla osoby w nim pracującej.
Identyfikator i hasło
Dane przekazane w formularzu rejestrującym PFRON wprowadza do systemu w ciągu siedmiu dni. Razem z formularzem rejestracyjnym rencista może złożyć oświadczenie, że o refundację składek ubiega się elektronicznie. PFRON wyda mu wtedy login i hasło oraz instrukcję, jak krok po kroku składać wnioski o refundacje online. Login, hasło i instrukcję odbierze za pośrednictwem poczty albo osobiście w chwili, gdy składa formularz zgłoszeniowy.

Wnioski i rozliczenia tylko terminowo
Po przebrnięciu formalności na dobry początek, już można składać wnioski o refundację składek, no i oczywiście pamiętać o rozliczaniu się w terminie. W przypadku nieterminowego rozliczenia lub zalegania z opłatami składek w wysokości 100 zł, będzie skutkowało utratą refundacji.
Refundacje przysługują w cyklach miesięcznych. Wnioski o nie należy składać do końca miesiąca następującego po tym, za który uregulowano składki, a więc np. o zwrot za styczeń br. do końca lutego. Pieniądze z PFRON powinny się znaleźć na koncie przedsiębiorcy w ciągu 7 dni.

Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON
Adres: 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, telefon: (89) 534 91 51, fax: (89) 527 76 39, e-mail: olsztyn@pfron.org.pl; godz. otwarcia: 7.30 – 15.30
  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2228