Uczelnia bardziej dostępna

Uczelnia bardziej dostępna
Fot. Pixabay

150 milionów zł mogą uzyskać z NCBR uczelnie na dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wnioski w konkursie „Uczelnia dostępna” można składać od 16 marca do 8 maja.

II edycję konkursu „Uczelnia dostępna”, finansowanego z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłosiło w czwartek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs realizowany jest w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”.

Celem konkursu jest dostosowanie kolejnych uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Wśród społeczności uczelnianej funkcjonuje ponad 20 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Uwzględniamy potencjał naukowy tych osób, wspierając je w odnoszeniu sukcesów w świecie akademickim. Konsekwentnie od lat likwidujemy bariery, zarówno architektoniczne jak i społeczne, wprowadzając pożądane rozwiązania m.in. dzięki realizacji konkursu „Uczelnia dostępna” – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie przesłanym w czwartek PAP przez NCBR.

– Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – napisano w komunikacie.

– Nie tylko wspieramy uczelnie w poszukiwaniach kolejnych, coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań dla zwiększania dostępności. Realizacja konkursu to również korzyści długoterminowe – jeśli stworzymy osobom z niepełnosprawnościami możliwość rozwoju, to dajemy jednocześnie polskiej nauce i gospodarce szanse na innowatorów z unikalnym doświadczeniem i zdolnościami – podkreśla zastępca dyrektora NCBR, Izabela Żmudka.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 16 marca i potrwa do 8 maja (do godz. 14:00).

Budżet II edycji „Uczelni dostępnej” wynosi 150 mln zł. O dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł mogą się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów. W konkursie nie mogą brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie w I edycji.

Zgłaszane do konkursu projekty mogą dotyczyć działań na rzecz dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, a także dostępności architektonicznej. W realizacji projektów uczelnie będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Konkurs, podobnie jak w pierwszej edycji, przebiega w trzech Modelach – ścieżce mini, midi i maxi. Działania, jakie wnioskodawca może przewidzieć w projekcie, zależą od ścieżki, którą wybierze. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota, o jaką może się starać.

Ścieżka mini pozwala rozpocząć podstawowe działania, zmierzające do tworzenia uczelni „dostępnej dla wszystkich”. Przykładowe działania w tym zakresie mogą obejmować np. zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska ds. dostępności uczelni, podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez udział w krajowych konferencjach związanych z dostępnością.

Ścieżka midi ma zapewnić znaczny wzrost dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, zwłaszcza rekrutacji, kształcenia i działalności naukowej. Ma też zapewnić upowszechnienie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych.

Przykładowe działania w ramach tej ścieżki to wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych i szkolenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć, zatrudnienie doradców edukacyjnych/konsultantów, dodatkowe wynagrodzenia dla lektorów języków obcych, autorów zajęć sportowych, psychologów zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego.

Ścieżka maxi przeznaczona jest dla uczelni wiodących we wdrażaniu idei dostępności. W ramach projektów realizowanych w ramach ścieżki maxi oczekuje się autorskich rozwiązań, prowadzących do zwiększania dostępności uczelni i jej otoczenia. Rozwiązania te mogą się opierać o wnioski z dotychczasowej działalności, np. poprzez rozszerzenie wsparcia o nowe grupy interesariuszy, opracowanie nowych – lub poszerzenie zakresu już istniejących usług specjalistycznych, utworzenie think tanków do pracy nad nowymi narzędziami, pozwalającymi zwiększyć dostępność uczelni i jej otoczenia.

O wsparcie w ramach ścieżki maxi może się starać jedynie ta uczelnia, w której jednostka ds. dostępności funkcjonuje co najmniej od 5 lat i studiuje na niej przynajmniej 150 osób z niepełnosprawnościami.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR.

W ramach I edycji konkursu do dofinansowania wybrano 85 projektów, które uzyskały w sumie ponad 300 mln zł. – Duże zainteresowanie poprzednią edycją konkursu świadczy o tym, że oferta skrojona jest do potrzeb uczelni i studentów. Ułatwienia zapewniające osobom z niepełnosprawnościami możliwość studiowania są niezbędne, a potrzeby są nadal olbrzymie. Dlatego kontynuujemy nasze działania na rzecz dostępności i ogłaszamy nowy konkurs. Dofinansowanie ze środków europejskich pomoże kolejnym szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email