Transgraniczna współpraca bałtów

Transgraniczna współpraca bałtów
Fot. AdminstratorEuroregion „Bałtyk” powołano do życia w lutym 1998. Jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno pod względem ilości uczestniczących stron, jak i obszaru oraz ludzi zamieszkujących zrzeszone regiony; łączna powierzchnia wynosi 101.034 km2, a liczba mieszkańców, to 5.942.070 osób.

Nie tylko przepływ idei
Celem tej organizacji jest współpraca pomiędzy regionami znajdującymi się na terenie różnych państw w obszarze południowo-wschodniego Bałtyku. Ułatwienie wzajemnych kontaktów obywateli ma służyć integracji poprzez przenikanie kultury, przepływ idei i współpracę gospodarczą.
Główne obszary współpracy bałtów to turystyka, sprawy socjalne, ekologia, planowanie przestrzenne oraz transport.
Od Vaxjo po Elbląg
W skład Euroregionu wchodzą: polskie województwa: pomorskie i warmińsko – mazurskie (92 gminy), rosyjski obwód kaliningradzki, litewski ujezd kłajpedzki, z Łotwy miasto i region Liepai, duńska wyspa Bornholm oraz szwedzkie okręgi Kalmar, Kronoberg i Blekinge.
Ostatnio liczba członków powiększyła się, ponieważ przystąpił jeden z regionów ze Szwecji, a także kilka z obwodu kaliningradzkiego. Ten fakt wskazuje, że pomysł sąsiedzkiej współpracy był strzałem w dziesiątkę.  
  Polska część Euroregionu leży w granicach kilku jednostek geograficznych, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem oraz walorami przyrodniczymi. Na ich obszarze znajdują się także liczne zabytki. Wszystkie te elementy stanowią duży potencjał turystyczny. Na szczególną uwagę zasługują: nadmorskie położenie i tranzytowe położenie na styku dwóch europejskich korytarzy transportowych, aglomeracja Trójmiejska, jako przyszła metropolia bałtycka, korzystna struktura zatrudnienia z wyższą dominacją w sektorze usług w porównaniu do rolnictwa, unikatowe w skali europejskiej zasoby przyrodnicze, będące przedmiot współpracy, dziedzictwo kulturowe, stanowiące o tożsamości i wspólnej przeszłości społeczności nadbałtyckich, unikatowy w skali światowej Kanał Elbląsko – Ostródzki.
Działania Stowarzyszenia Gmin RP zmierzają do uzyskania w Euroregionie Bałtyk pozycji konkurencyjnej.
  
Kto tu rządzi?
  Najwyższym organem Euroregionu „Bałtyk” jest Rada, w której skład wchodzi do ośmiu reprezentantów każdej ze stron i spośród niech wyłania się Prezydium –  organ wykonawczy. Na czele Euroregionu stoi Prezydent, pełniący swoją funkcję  przez okres jednego roku.
  Bieżąca działalność organizacji, koordynowana jest przez narodowe sekretariaty z siedzibami: w Bałtijsku (Rosja), Kłajpedzie (Litwa), Liepai (Łotwa), Karlskronie (Szwecja), Ronne (Dania) i w Elblągu (Polska). Nad konkretnymi sprawami, przedstawiciele poszczególnych regionów pracują w ramach Grup Roboczych.
  W tym roku Radzie Euroregionu przewodniczy Polska, prezydentem na ten okres czasu, został Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego. Każdego roku sekretariat RE znajduje się gdzie indziej. Od czerwca ubiegłego roku siedzibą Euroregionu „Bałtyk” jest Elbląg i trwa dyskusja o tym, aby został on na stałe w tym mieście.
Strategia czyli patrzenie w przyszłość
  Obecnie trwają prace nad strategią rozwoju Euroregionu „Bałtyk”. Opracowanie takiego dokumentu  pomoże ukierunkować współpracę na najbliższą i dalszą przyszłość.  
  Warto dodać, że Euroregion na międzynarodowym poziomie nie posiada osobowości prawnej. Aby ułatwić polskim samorządom lokalnym uczestnictwo we współpracy transgranicznej, strona polska utworzyła Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które posiada osobowość prawną i jest jednym z sygnatariuszy Umowy o utworzeniu Euroregionu.  

  Na podstawie oceny sytuacji w naszej części Euroregionu, określono zadania priorytetowe. Są to m.in. rozwój kontaktów międzyludzkich budujących demokrację lokalną, rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, rozwój turystyki, ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego, poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie patologiom społecznym.
Co robi stowarzyszenie polskiech gmin?
  Stowarzyszenie jest organizatorem imprez o charakterze ogólnoregionalnym. Są to m.in. coroczne konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży pn. ”Od Morza Jesteśmy”, cieszące się ogromnym zainteresowaniem – wpływa na nie nawet około 2000 prac.
Powodzenie mają również międzynarodowe obozy ekologiczne dla młodzieży w Piaskach (zielone szkoły), na których zajęcia prowadzone są języku angielskim. Polskie stowarzyszenie organizuje Targi Euroregionalne oraz uczestniczy w Targach Turystycznych.
Liczne imprezy sportowe w przyszłym roku mają zaowocować Igrzyskami Sportowymi Młodzieży Euroregionu Bałtyk.   
Są pieniądze   
Dzięki zarządzaniu Funduszem Małych Projektów w ramach programu Phare, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk dysponuje narzędziem wspierającym realizację tych celów i priorytetów. W tym roku do 14 marca można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach programu „Polska Granica Wschodnia”. Do rozdania jest 418 154,28 €.
Zadania, które mogą być dofinansowane w ramach tego konkursu, to m.in. wymiana kulturalna, demokracja lokalna, zasoby ludzkie, transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe, rozwój gospodarczy i turystyka, środowisko naturalne.

   Siedziba stowarzyszenia mieści się w Elblągu na starówce  przy ulicy Św.Ducha 3-4, tel. (+48 55) 235-55-99, tel/fax (+48 55) 236-10-10, e-mail: sekel@eurobalt.org.pl

źródło: www.eurobalt.org.pl

  opr. Jarosław Styczyński, ec Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 252

Print Friendly, PDF & Email