Toruń: Zgłoś kandydata do rady

Toruń: Zgłoś kandydata do rady
Fot. Adminstrator

Ruszył nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu na lata 2020-2023. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Toruniu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Torunia. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenie w formie pisemnej powinno zawierać:

1) nazwę i adres podmiotu zgłaszającego wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu;
2) imię i nazwisko kandydata;
3) adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego kandydata;
4) krótkie uzasadnienie kandydatury;
5) oświadczenie kandydata o zgodzie na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Toruniu;
6) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 1918 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) w celu powołania w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.
7) oświadczenie kandydata o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) w celu powołania w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

Formularze zgłoszeń należy nadsyłać pocztą do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia (ul. Fałata 39, 87 – 100 Toruń) lub składać osobiście w WZiPS UMT (pok. nr 10) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 4 grudnia 2019r, do godz. 15:30. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone pod warunkiem, że zostanie dostarczone do WZiPS do godz. 15.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia – tel. 56 611 84 53.

Adrian Aleksandrowicz / torun.pl
Fot. Małgorzata Litwin
Źródło: torun.pl
Print Friendly, PDF & Email