Toruń: Trwa nabór do Żłobka Miejskiego nr 4

Toruń: Trwa nabór do Żłobka Miejskiego nr 4
Fot. Lech Kamiński

Nabór ruszył w dniach od 30 czerwca i potrwa do 24 lipca za pośrednictwem strony internetowej: zlobek.um.torun.pl. Planowany termin rozpoczęcia działalności żłobka to 1 września 2020 r.

Nabór do placówki realizowany jest w ramach zadania „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS”.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

  • Po zalogowaniu na stronie zlobek.um.torun.pl/login złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
  • Dostarczyć komplet dokumentów do siedziby Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Gen. W. Andersa 21 w Toruniu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji udział w projekcie mogą wziąć rodzice / opiekunowie prawni dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3. roku życia, będący osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracują lub uczą się w systemie dziennym na obszarze Miasta Torunia;
  2. są osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem / dziećmi do lat 3 lub osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 3, w tym osobą, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywa na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  3. udokumentują sprawowanie opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 3 (kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci);

Pierwszeństwo naboru w rekrutacji mają rodzice / opiekunowie prawni powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do 24 lipca. Przyjmowanie dokumentów będzie się odbywać  w każdy wtorek i czwartek w godzinach: od 7:00 do 9:00 oraz od. 15:00 do 17:00.

W pozostałe dni dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej znajdującej się w Żłobku Miejskim nr 4 w Toruniu. Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 31 lipca 2020 r. na tablicach informacyjnych Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Andersa 21.

Źródło: torun.pl
Fot. Lech Kamiński
Print Friendly, PDF & Email