Toruń: Przyjęto program współpracy z NGO

Toruń: Przyjęto program współpracy z NGO

Podczas 42. sesji Rady Miasta Torunia uchwalono program Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.  Dokument określa cele, zasady i formy współpracy.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument określający współpracę pomiędzy samorządem Torunia i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań własnych gminy. Zawiera cele, zasady i formy współpracy. Wskazuje również priorytetowe zadania publiczne, które gmina zamierza realizować za pośrednictwem sektora pozarządowego oraz sposoby realizacji wspólnych działań. Wśród nich są m.in. zadania z zakresu kultury i edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspierania osób niepełnosprawnych i osób starszych, a także turystyki i ekologii.

Projekt programu był poprzedzony konsultacjami społecznymi, a 26 września 2017 r. otrzymał pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Po uchwaleniu dokumentu Prezydent Miasta Torunia będzie mógł opracować otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych gminy w roku 2018.

W Programie na 2018 r. m.in. uwzględniono zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecane organizacjom na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, a także uzupełniono finansowe formy współpracy o realizację inicjatyw lokalnych oraz udostępnianie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na organizację działań niekomercyjnych z zastosowaniem preferencyjnych stawek czynszu najmu terenu.

Na realizację programu w 2018 r. zostanie przeznaczona kwota nie mniejsza niż 8.500.000 zł.

  Maria Marcinkowska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16652