Toruń: Pomogą seniorom i niepełnosprawnym

Toruń: Pomogą seniorom i niepełnosprawnym

Cztery kolejne kluby samopomocy: na Podgórzu, Bydgoskim Przedmieściu, Mokrem i Rubinkowie mają zostać utworzone w Toruniu w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”. Toruń stara się o dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł. Nad uchwałą pochylą się radni 22 czerwca 2017 r.

– Zabiegamy o dofinansowanie 1,8 mln zł. Nasz wkład wyniesie około 50 tys. zł – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. – Jest to bardzo dobrze pomyślany projekt jeśli chodzi o zapewnienie opieki osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu we współpracy z RC fundacją konsultingu i rehabilitacji 13 stycznia 2017 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”.

Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu wsparciem zostaną objęte osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, które ze względu na zły stan zdrowia lub podeszły wiek, nie są w stanie wykonać co najmniej jednej czynności dnia codziennego. Dodatkowym wsparciem zostaną objęte osoby z otoczenia osób niesamodzielnych, ich rodziny, opiekunowie prawni i faktyczni, przyjaciele, sąsiedzi lub wolontariusze.

W ramach projektu zostaną utworzone cztery kluby samopomocy  na Podgórzu, Bydgoskim Przedmieściu, Mokrem, i Rubinkowie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzić będzie klub samopomocy na Podgórzu, partner projektu RC fundacja konsultingu i rehabilitacji prowadzić będzie klub samopomocy na Mokrym, natomiast pozostałe kluby zostaną zlecone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań finansowanych ze środków publicznych zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych oraz 40 osób z ich otoczenia. W klubach przeprowadzane będą zajęcia animacyjne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne, dodatkowo świadczone będzie poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz terapeutyczne. Projekt jest kontynuacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z RC fundacją konsultingu i rehabilitacji, Fundacją Gospodarczą Pro Europa oraz SPS CISTOR.

W ramach projektu utworzono cztery kluby samopomocy na terenie Torunia. Kluby prowadzą swoją działalność od stycznia 2017 r., cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób starszych i niepełnosprawnych. Każdy z klubów posiada listę osób oczekujących na wolne miejsce w klubie.

Utworzenie czterech nowych klubów samopomocy pozwoli seniorom i osobom niepełnosprawnym pozostać jak najdłużej w miejscu zamieszkania bez konieczności kierowania ich do instytucji całodobowej opieki.

Konieczność wydania uchwały podyktowana jest warunkami przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu stawianymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Projekt przyczyni się do zwiększenia deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych i tym samym do pozostawania dłużej w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.08.2017 r. do 30.06.2019 r. Wartość dofinansowania wynosi: 1 775 687,40 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 972 986,00 zł. Wkład własny Gminy Miasta Toruń ma charakter pieniężny i wynosi 47 298,60 zł.

  Magdalena Dębczyńska–Wróblewska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15989