Toruń: Nabór do rady dla niepełnosprawnych

Toruń: Nabór do rady dla niepełnosprawnych

Do 31 października 2019 r. można zgłaszać kandydatów do składu Rady Konsultacyjnej przy Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

Rada Konsultacyjna będzie organem opiniodawczo – doradczym dla podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie dostosowania budynków i miejsc użyteczności publicznej pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Składać się będzie z 6 osób, pełnosprawnych lub z niepełnosprawnością, zorientowanych w zakresie potrzeb i specyfiki poruszania się osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z następującymi rodzajami niepełnosprawności:

 • narządu ruchu,
 • narządu wzroku,
 • narządu słuchu,
 • sprzężone,

Dodatkowo istnieje możliwość zgłaszania kandydatów „reprezentujących” inne rodzaje niepełnosprawności (np. osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie) oraz osoby powyżej 65. roku życia.

Kadencja członka Rady Konsultacyjnej trwać będzie bezterminowo do odwołania. Kandydatów do składu Rady Konsultacyjnej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Torunia. Praca w Radzie konsultacyjnej jest nieodpłatna.

Zgłoszenie powinno zawierać:
nazwę i adres podmiotu zgłaszającego wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu;

 1. imię i nazwisko kandydata;
 2. adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego kandydata;
 3. krótkie uzasadnienie kandydatury;
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady Kosultacyjnej;
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celu powołania w skład Rady Konsultacyjnej.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87 – 100 Toruń lub składać osobiście w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia (pok. nr 10) w godzinach pracy urzędu w terminie do 31 października 2019 r.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Marek Fuerst ‒ Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, tel. 697 609 294
 • Waldemar Katlewski ‒ Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, tel. 56 611 84 53
Małgorzata Litwin
Źródło i fot.: torun.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.