MEN wydaje specjalny komunikat do rodziców

MEN wydaje specjalny komunikat do rodziców

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki. Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku. Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.…

Prezydent Elbląga apeluje do rodziców

Prezydent Elbląga apeluje do rodziców

Witold Wróblewski za pośrednictwem elbląskich mediów zwraca się do wszystkich rodziców i prosi, by zapewnić we własnym zakresie opiekę dzieciom podczas nadchodzącego strajku nauczycieli. Jednocześnie informuje, że miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały na ten czas specjalną ofertę zajęć skierowaną do rodziców z dziećmi. Prezentujemy całość listu jaki wystosował Prezydent Wróblewski.