Szkoły ponadgimnazjalne i ośrodki szkolno wychowawcze - znajdź w Elblągu ofertę dla swojego dziecka

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowano utworzenie 62 oddziałów integracyjnych w 14 placówkach oświatowych działających na terenie Elbląga, na wszystkich poziomach kształcenia. Każda z tych placówek dysponuje odrębną ofertą edukacyjno – wychowawczą dostosowaną do potrzeb przyjmowanych uczniów i wychowanków. Dziś przedstawiamy ofertę elbląskich szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno wychowawczych. W kolejnych dniach na łamach naszego serwisu opublikujemy oferty pozostałych placówek.

Wydział Edukacji zastrzegł, że we wrześniu, po rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 mogą jeszcze nastąpić jakieś zmiany, nie mniej redakcja sprawdziła wszystkie dane teleadresowe i aktualizowała informacje, więc prawdopodobnie zaprezentowana tu oferta zasadniczo się nie zmieni i będzie pomocna dla rodziców i uczniów z niepełnosprawnościami.

Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Elblągu
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
Gimnazjum Specjalne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Dane teleadresowe:

ul. Kopernika 27
82-300 Elbląg,
tel./fax:55 234 59 72
e – mail: soswnr1eg@wp.pl
strona www: [url]http://www.sosw.elblag.com.pl/ [/url]

O szkole:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to trójstopniowa placówka, w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Ośrodek kształci dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na zajęciach szkolnych oraz pozalekcyjnych. Uczniowie korzystają ze stołówki, świetlicy szkolnej i internatu. Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Placówka jest organizatorem praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły zawodowej. W ramach prowadzonej współpracy uczniowie umieszczani są w zakładach pracy, gdzie odbywają naukę w zawodach stolarz, tapicer, kaletnik. Dla uczniów z klas kucharskich i krawieckich organizowana jest nauka zawodu w pracowniach szkolnych.

Oferta edukacyjna placówki:

Ośrodek stosuje w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawdzone, nowoczesne metody kształcenia pracy rewalidacyjnej: Kinezjologię Paula Denisona, Metodę Weroniki Shelbourne. Alternatywne metody komunikacji. Prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze; gimnastyka korekcyjna i logopedia. Szkoła zapewnia dzieciom możliwość rozwoju zainteresowań muzycznych, plastycznych sportowych, ekologicznych, komputerowych i teatralnych.

Szkoła prowadzi nauczanie w pionach:

Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : gimnazjum, szkoła zawodowa: – klasy 2 letnie (kucharz małej gastronomii), – klasy3 letnie (stolarz, tapicer, krawiec, kaletnik),

Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy (3 letnia).

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka, natomiast nauczanie indywidualne w domach uczniów.Placówka prowadzi również klasy dla dzieci z autyzmem.

Dla uczniów chcących bliżej poznać okoliczne tereny, szkoła oferuje atrakcyjne wycieczki krajoznawcze, piesze rajdy, zajęcia terenowe oraz wyjazdy do Zielonej Szkoły. Zaś dla tych, którym brakuje pomysłów na spędzenie wolnego czasu, placówka proponuje udział w programie pn. „Na nudy – przyjdź do budy” w ramach którego, uczniowie mogą liczyć na ciekawe wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz na żeglowanie czy poznawanie kulis teatru czy kina…

Zasady rekrutacji:

Przy przyjęciu ucznia do Ośrodka niezbędne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Uczniowie spoza Elbląga muszą posiadać skierowanie z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.
 
Uczniowie mogą być przyjmowani do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu, na wszystkie etapy nauczania w momencie uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, i z chwilą podjęcia przez rodziców decyzji o umieszczeniu dziecka w szkole specjalnej. Terminy rekrutacji ustala Szkoła.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do gimnazjum
podanie;

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu;
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
dla uczniów spoza Elbląga  – skierowanie z UM w Elblągu (załatwiane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego albo Urzędu Gminy);
 
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

podanie;
świadectwo ukończenia gimnazjum;
zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
zaświadczenie lekarza medycyny pracy(udzielamy pomocy w uzyskaniu tego dokumentu);
dla zawodów tapicer, stolarz, kaletnik numer NIP (z Urzędu Skarbowego)
dla zawodu kucharz małej gastronomii – pracownicza ksiązeczka zdrowia (udzielamy pomocy w uzyskaniu tego dokumentu); 
 
Uczniowie spoza Elbląga mogą składać podanie o całodobową opiekę w grupach wychowawczych (internat).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Elblągu im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2

Dane teleadresowe:

ul. Polna 8 a
82-300 Elbląg,
tel.: 55 642 88 85
fax.: 55 642-88-86
e – mail: soswnr2@wp.pl
strona www:  [url]http://osw2elblag.szkolnastrona.pl[/url]

O szkole:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 jest przyjazną i bezpieczną placówką tworzoną z myślą o dziecku i jego potrzebach. Szkoła stawia przede wszystkim na edukację, wychowanie i rewalidację, dostosowując programy nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Ponadto placówka realizuje ciekawe programy edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze. Dzięki zaangażowaniu zarówno uczniów jak i nauczycieli szkoła uzyskuje znaczące osiągnięcia w dziedzinie działalności ekologicznej i artystycznej, w tym uzyskanie certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoły promującej zdrowie, a także zdobycie głównej nagrody w wojewódzkim konkursie pn. „Ekozespoły w mojej szkole” w roku 2005, 2006, 2007 i 2008.

Oferta edukacyjna:

W szkole istnieją oddziały ściśle dostosowane do określonych potrzeb edukacyjnych wychowanków: oddział dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim liczy od 10 do 16 uczniów. Oddział dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym liczy od 6 do 8 uczniów.

Wielkim atutem Ośrodka jest nowoczesna baza dydaktyczna i rehabilitacyjna. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznie przystosowanych klasopracowniach i gabinetach. Uczniowie i wychowankowie mogą uczestniczyć w różnych formach zajęć rehabilitacyjnych, w tym wyjazdowych turnusach. Zaś dla uczniów słabowidzących i niewidomych jest przygotowany gabinet, wyposażony w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto uczniowie mogą korzystać z terenu rekreacyjnego o powierzchni ok.1,7 ha z boiskami do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, ścieżek rowerowych, stołu do tenisa stołowego, i placu zabaw. Zaś dla tych, którym doskwiera głód wiedzy i rozrywek, placówka oferuje szeroki wachlarz pozalekcyjnych zajęć dodatkowych: klub młodego artysty, klub tenisa stołowego, klub turystyki pieszej i rowerowej, świetlica tematyczna, wycieczki tematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, kultura życia codziennego, oraz gry i zabawy dydaktyczne. Oprócz wyżej wymienionych, w Ośrodku prężnie działają koła zainteresowań: Liga Ochrony Przyrody, zespoły wokalno – taneczne, Klub Sportowy, Klub Motorowerowy, Szkolny Klub Europejski „EUROPOL”, Kwartalnik ”GNOM” , Koło Matematyczne, Koło Informatyczne, Koło Polonistyczne, Koło Turystyczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Majsterkowicza, Koło Młodego Artysty i Koło Ekologiczne – Ekozespoły.

Zasady rekrutacji:

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowana do kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzieci i młodzież z mocy postanowienia
Sądu, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza bądź Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. W przypadku dysponowania przez Ośrodek wolnymi miejscami, przyjmowani
są uczniowie, wychowankowie realizujący obowiązek szkolny w innej placówce, zakwalifikowani do kształcenia specjalnego lub na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wychowanek może przebywać w placówce do czasu ukończenia nauki szkolnej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

LICEA

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Dane teleadresowe:

ul. Sienkiewicza 4
82- 300 Elbląg
tel./fax 55 233 70 59
e – mail: ivloken@poczta.onet.pl
strona www: [url]http://www.4lo.elblag.pl/[/url]

O szkole:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej powstało na bazie szkoły o profilu pedagogicznym, która przygotowywała kadrę do przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie, szkoła jest jedną z najczęściej wybieranych szkół ponadgimnazjalnych. W ubiegłym roku szkolnym do IV Liceum uczęszczało około 20 uczniów niepełnosprawnych, w tym 14 objętych nauczaniem indywidualnym. W bieżącym roku, IV LO planuje utworzyć jeden oddział integracyjny na poziomie klasy I.

Oferta edukacyjna placówki:

IV Liceum Ogólnokształcące jest dobrze przystosowaną placówką do potrzeb osób niepełnosprawnych podjazd do szkoły dla osób niepełnosprawnych ruchowo i  dostosowana łazienka z pewnością stanowią atut tejże placówki. Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe; samodzielny budynek, dobrze zagospodarowany teren, pełnowymiarową halę sportową oraz boisko sportowe jakiego w mieście nie ma, dwie klasy sportowe – jedna ogólnosportowa, druga  profilowana np. klasa o specjalności piłka nożna. W zależności od potrzeb rozwojowych uczniów organizowane  są dodatkowe zajęcia: koła przedmiotowe, koła artystyczne, zajęcia fakultatywne, zajęcia sportowe i warsztaty integracyjne.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do liceum  odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://eped.pl Kandydat składa dokumenty (kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminach określonych przez szkołę. W bieżącym roku szkolnym składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej odbyło się w dniach od 1 kwietnia do 20 czerwca 2011 r. Uczniowie wymagający  nauczania specjalistycznego  w oddziale integracyjnym zobowiązani są przedłożyć odpowiednie orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7390