Szersze uprawnienia wojewodów, więcej możliwości zwalniania z opłat. Zmiany w DPS

Szersze uprawnienia wojewodów, więcej możliwości zwalniania z opłat. Zmiany w DPS
Fot. Adminstrator

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, nowe uprawnienia kontrolne dla urzędów i poszerzenie katalogu zwalniania z opłat za pobyt w placówkach. To najważniejsze ze zmian przyjętych przez posłów w nowelizacji ustaw o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia publicznego.

Celem nowelizacji jest m.in. ograniczenie skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w tych placówkach, poprawę skuteczności stosowania sankcji nakładanych na podmioty prowadzące placówki bez zezwolenia oraz poprawę warunków pobytu osób przebywających w legalnie działających placówkach całodobowej opieki.

Zmiana uprawni m.in. wojewodę do kontrolowania zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące prowadzenia rodzinnych domów pomocy. To właśnie na ten rodzaj działalności powołują się w odwołaniach podmioty prowadzące placówki bez zezwolenia, chcąc uniknąć kary. Z tego też względu nowelizacja określa jasno, że rodzinny dom pomocy może być prowadzony na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo organizację pożytku publicznego z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy.

Zmiana przepisów przewiduje ułatwienie placówkom, zwłaszcza tym prowadzonym w niewielkim zakresie, uzyskania zezwolenia, przez złagodzenie niektórych standardów, oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących dokumentów wymaganych przy wniosku o uzyskanie zezwolenia.

Ustawa doprecyzowuje także warunki jakie musi spełniać placówka mieszcząca się w budynku wielokondygnacyjnym. Dodatkowo wprowadza się wymóg, aby pomieszczenia, takie jak: łazienki i toalety, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia znajdowały się na parterze, czyli na tym samym poziomie, na którym powinny znajdować się pokoje mieszkalne. Umożliwi to mieszkańcom swobodne i bezpieczne korzystanie z tych pomieszczeń.

Jednocześnie, aby ułatwić działalność małych placówek, w których przebywa nie więcej niż 5 osób, wyłączono je z warunku posiadania dźwigu osobowego, w sytuacji gdy w placówce zamontowane jest urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych (typu platforma, krzesełko). Urządzenia takie podlegają dozorowi technicznemu na podstawie przepisów o dozorze technicznym. Wymóg posiadania dźwigu osobowego przez małe placówki może być dla nich istotnym obciążeniem finansowym, a w sytuacji gdy istnieją alternatywne metody zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się osób wymagających opieki przy użyciu innych urządzeń, nie stanowiłby wystarczającego uzasadnienia. Od tych placówek wymaga się również, aby łazienki i toalety znajdowały się na tym samym piętrze, na którym są pokoje mieszkalne, tak aby każdy mieszkaniec mógł swobodnie i bezpiecznie korzystać z tych pomieszczeń.

W ustawie ograniczono również maksymalną liczbę osób, które mogą być umieszczone w jednym budynku placówki – 100. Ograniczenie takie wynika z troski o zapewnienie osobom przebywającym w placówkach odpowiednich warunków pobytu i poszanowania podmiotowości tych osób, ich prawa do godności, poczucia bezpieczeństwa i intymności. Jak twierdzi ustawodawca, w mniejszych placówkach mieszkańcy nie są anonimowi, a architektura budynku bardziej przypomina warunki domowe.

W projekcie ustawy uregulowano także zasady pobytu w placówkach i zasady ich opuszczania przez osoby tak przebywające. Ponadto uregulowano zasady ograniczenia samodzielnego opuszczania terenu domów pomocy społecznej oraz placówek przez ich mieszkańców będących osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Nowelizacja poszerza także katalog sytuacji, w których będzie można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, których rodzice zostali umieszczeni w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zachowywali się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie. Zwolnienie może być częściowe lub całkowite, na wniosek dziecka i po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Będzie to możliwe np. wówczas, gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przebywała w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub jego mieszkańca.

– Zmiany mają przede wszystkim ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Chodzi o zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i poprawę warunków życia mieszkańcom tych placówek – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – uzasadnienie i więcej szczegółów przeczytać można TUTAJ

Oprac. RS
Print Friendly, PDF & Email