Student II – kasa dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością

Student II – kasa dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością
Fot. Adminstrator

Osoby niepełnosprawne w trakcie studiów i te, które dopiero zamierzają studiować mają szansę ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki. Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać w jednym półroczu o stypendium w wysokości nawet  4.680 zł. Stypendialne wnioski można składać w terminie od 10 września do 10 października. O stypendia mogą ubiegać się także osoby na studiach doktorskich i te, które mają otwarty przewód doktorski.  

Taką możliwość daje program „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, który jest kontynuacją realizowanego przez PFRON w latach 2002 – 2007 programu „Student”.

Założeniem i głównym celem programu jest  przygotowanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania oraz konkurowania na otwartym rynku pracy, co za tym idzie, zdobywania przez nie coraz wyższych kwalifikacji. Niestety, obecnie zaledwie 5% osób niepełnosprawnych ma wykształcenie wyższe.
Forma pomocy
Dofinansowanie – tj. pomoc bezzwrotna, o ile dotrzymane zostaną warunki zawartej umowy o dofinansowanie.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:
– opłaty za naukę (czesne),
– zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– dojazdy,
– dostęp do Internetu (instalacja i abonament),
– uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
– zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę (zakupy programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych itd.),
– wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Stypendium specjalne – przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w nauce.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:studentami I, II roku studiów lub studentami jednolitych studiów magisterskich, posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe  itd.

Miejsce składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PERON właściwych terytorialnie dla siedziby placówki, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej placówki – na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o przyznanie stypendium specjalnego a także system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurach realizacji programu.

Terminy składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim  (szkolnym) należy składać w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu. Formularze wniosków dostępne są na [url]http://www.pfron.org.pl[/url] (zakładka „Programy PFRON”/ STUDENT II/ Procedury). Druki wniosków można również uzyskać w Oddziałach PFRON.

Wysokość dofinansowania w 2008 r.
Wysokość udzielonego dofinansowania, uzależniona jest od sytuacji majątkowej Wnioskodawcy, sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samodzielnie czy wspólnie z rodziną), stopnia niepełnosprawności, a także wysokości opłat za naukę.

W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania udzielonego w jednym półroczu jednemu Wnioskodawcy nie może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia – w 2008 roku wynosi ono 4.680 zł.

W przypadku wnioskodawców, którzy mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktorskich wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć 75% kosztów opłat za przeprowadzanie przewodu doktorskiego oraz pięciokrotności najniższego wynagrodzenia.

Pełna informacja o programie Student II znajduje się na stronie [url]http://www.pfron.org.pl [/url]
Źródło:http://www.pfron.org.pl, http://www.pracuj.pl
Zdjęcia:www.forumakad.pl  oprac. R.K. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2586

Print Friendly, PDF & Email