Student II - kasa czeka, a czasu coraz mniej

Student II - kasa czeka, a czasu coraz mniej

Niewiele ponad miesiąc mają osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II” – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły w danym roku akademickim (szkolnym) w terminie od 10 września do 10 października.

Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku w w/w terminie, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkolnego), w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu.

Przypominamy: Program ten jest realizowany od 1 stycznia br.
O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mogą ubiegać się osoby orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
– studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
– posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
–  uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
– słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
– uczniami szkół policealnych,
– studentami uczelni zagranicznych,
– studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,
pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

W programie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto nie przekraczających:
*120 % najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
*150 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących.

W ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę:
– opłaty za naukę (czesne),
– zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– dojazdów,
– koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
– uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
– zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych ( np. CD ) oraz dyskietek,
– wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.  
W ramach programu wykluczona została możliwość dofinansowania kosztów zakupu sprzętu komputerowego.
  
Program, procedury realizacji oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej PFRON-  www.pfron.org.pl lub w Wydziale Społecznym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Kos. Gdyńskich 42.

  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2695

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.