Stażysta plus - nowy program PFRON. Od 22 lipca przyjmowanie wniosków

Stażysta plus - nowy program PFRON. Od 22 lipca przyjmowanie wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs nr 1/2019 pn. „Stażysta Plus” w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” i zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w konkursie. Wnioski składać można do 16 sierpnia br. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 17.000.000 zł.

W ramach konkursu podlegają dofinansowaniu następujące działania aktywizacyjne:

  • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;
  • doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;
  • uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;
  • zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
  • koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
  • wypłatę stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;
  • szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
    Działania aktywizacyjne, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są do PFRON w formie projektów. Celem projektów musi być wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy. Warunkiem realizacji działań aktywizacyjnych jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu.

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są TUTAJ