Społeczeństwo: Pomagają innym. Zostali nagrodzeni statuetkami Amicus Bonus

Społeczeństwo: Pomagają innym. Zostali nagrodzeni statuetkami Amicus Bonus

Po raz kolejny osoby zaangażowane w sposób szczególny w pomoc potrzebującym otrzymali z rąk wojewody Artura Chojeckiego statuetki Amicus Bonus oraz medale i listy gratulacyjne.

Podobnie jak w ubiegłych latach nagrodę „Dobry Przyjaciel” przyznano w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. W pierwszej zwyciężyła Elżbieta Rafalska – za wieloletnią działalność zawodową i społeczną na rzecz osób najbardziej potrzebujących, twórcze reagowanie na pojawiające się problemy społeczne oraz profesjonalne rozwiązania w zakresie budowania systemu wsparcia rodzin i osób niepełnosprawnych.

Wśród placówek za najlepszą w tym roku uznano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących, nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania na terenie miasta Nidzica systemu pomocy rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego.

Ponadto medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:

– Siostra Halina Rydzy Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Elblągu – za postawę, dzięki której dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, zdana na pomoc innych, otrzymują staranną opiekę, zaznają wiele serdeczności i mają poczucie bezpieczeństwa oraz za osobiste zaangażowanie i ogromny wysiłek, włożony w poszukiwanie rodzin adopcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych środków finansowych na działalność placówki.

– Grzegorz Januszewski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie –
za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie godnego życia.

– Bożena Ryc Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie –
za zaangażowanie oraz pracę, które sprawiły sprawiły, że osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, schorowane i zdane na pomoc innych, mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz niezbędną opiekę.

– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (Dyrektor Stanisław Litman wraz
z Zespołem Pracowników) – za zaangażowanie w trudnej pracy, opiece nad osobami przewlekle psychicznie chorymi w Domu Pomocy Społecznej, który w tym roku obchodzi 40 – lecie istnienia.

– Teresa Nowacka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach –
a zaangażowanie i kreatywność w tworzeniu i realizowaniu projektów na rzecz zapobiegania patologiom wśród dzieci młodzieży oraz aktywizacji społeczno–zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

– Maria Irena Ziółkowska – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach – za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane przez Panią działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” w Olsztynie (Prezes Fabian Stasiewicz wraz z Zespołem Pracowników) – za działania, których celem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży oraz wspieranie rodzin.

– Kazimierz Wosiek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie –
za wieloletnią pracę zawodową oraz działania podejmowane na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz narażonych na wykluczenie społeczne.

– Mirosława Grochalska – emerytowany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu – za wieloletnią pracę na rzecz drugiego człowieka pełną zaangażowania i wrażliwości, która przyniosła efekty w postaci sprawnie działającego systemu wspierania osób i rodzin w gminie miejskiej w Elblągu.

– Krystyna Kabała – emerytowany Dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu – za podejmowane przez Panią, jako Dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16951 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.