Społeczeństwo: Nowy ośrodek wsparcia i rehabilitacji

Społeczeństwo: Nowy ośrodek wsparcia i rehabilitacji

12 października przy ul. Andersa 6/8 swoją działalność rozpoczął ośrodek niosący pomoc osobom z niepełnosprawnością sprzężoną (wieloraką), które ukończyły 25 rok życia i nie są już objęte systemem edukacji. Ze wsparcia skorzystają ponadto ich bliscy.

Dzięki zajęciom prowadzonym w OWiRON możliwe będzie przeciwdziałanie wykluczeniu osób dotkniętych niepełnosprawnością, a także ich integracja ze społecznością lokalną. Co istotne, program terapeutyczny – dostosowywany indywidualnie do potrzeb poszczególnych pacjentów – pozwoli im rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

– Przez dwanaście lat wiele zmieniło się w Warszawie. Mamy nowoczesny transport, likwidujemy bariery architektoniczne, uruchamiamy miejsca i projekty dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania. Chcemy, żeby każdy czuł się dobrze w naszym mieście bez względu na wiek i sprawność – mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent stolicy podczas otwarcia ośrodka.

– OWiRON jest pierwszą i jedyną tego typu placówką w Śródmieściu. Jego utworzenie to kolejny krok w procesie budowania dzielnicy otwartej i przyjaznej. Jest to również odpowiedź warszawskiego samorządu na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, dla których powszechna opieka zapewniana przez państwo jest niewystarczająca. Mam nadzieję, że pomoc, którą zaoferuje ośrodek, pozwoli każdemu uczestnikowi programu uwierzyć we własne siły i korzystać z pełni życia pomimo barier wynikających z niepełnosprawności – powiedział burmistrz Dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek.

W ofercie ośrodka znajdą się m.in.:

– trening czynności życia codziennego (higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, umiejętności praktycznych, ekonomiczny);

– trening umiejętności społecznych (umiejętności komunikacji, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, pełnienia adekwatnych do wieku i możliwości ról społecznych, funkcjonowania w otwartym środowisku społecznym);

– ergoterapia – przygotowanie do podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy), uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej lub warsztatach terapii zajęciowej; trening organizacji czasu wolnego;

– trening z zakresu podtrzymania umiejętności szkolnych;

– spotkania integracyjne;

– indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz psychoedukacja grupowa;

– terapia ruchem; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

– usługi opiekuńcze.

Odnowione wnętrza placówki spełniają najwyższe standardy stawiane obiektom dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami – OWiRON jest całkowicie wolny od barier architektonicznych. Znajdują się tu specjalistyczne pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pracownia kulinarna do prowadzenia zajęć z zakresu czynności życia codziennego, a także nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w oprogramowanie do komunikacji alternatywnej.

Rekrutacja uczestników programu rozpocznie się 2 listopada br. Początkowo opieką zostanie objętych 15 osób. Zwiększenie puli dostępnych miejsc będzie uzależnione od zainteresowania programem. OWiRON będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Fot. E.Lach/warszawa.pl

  warszawa.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19045 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.