Społeczeństwo: Można pozyskać środki dla osób wykluczonych społecznie

Społeczeństwo: Można pozyskać środki dla osób wykluczonych społecznie

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym są beneficjentami środków, które rozdysponuje województwo kujawsko–pomorskie w aktualnych konkursach na dofinansowanie działań, umożliwiających aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Do rozdysponowania są blisko 42 miliony złotych.

– Ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, brak wykształcenia, czy otoczenie obciążone problemami nałogów i przemocy – to główne czynniki, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i ich rodzinami. Zachęcam do sięgania po to wsparcie – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko–pomorskiego.

W ramach dwóch aktualnych naborów wniosków (jeden z nich w ramach ZIT) o wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu lokalnego i ich wyspecjalizowane w tego rodzaju interwencji społecznej instytucje, a także organizacje pozarządowe. Pomoc trafi na zindywidualizowane i kompleksowe działania o charakterze indywidualnym, rodzinnym i środowiskowym umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Efektem realizacji przedsięwzięć będą konkretne rezultaty, wyrażone między innymi w liczbie osób, które po zakończeniu programu znajdą zatrudnienie lub zdobędą nowe kwalifikacje.

Do rozdysponowania są blisko 42 miliony złotych. Nabór wniosków w jednym z konkursów odbędzie się między 9 a 25 października, a w drugim (w ramach ZIT) między 30 października a 17 listopada

Wsparcie z RPO na realizację działań związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymają też lokalne grupy działania (LGD), czyli działające w całym regionie partnerstwa tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. W aktualnym naborze wniosków LGD mogą ubiegać się o środki, które trafią na działalność klubów samopomocy, świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, klubów pracy, aktywizację społeczno–zawodową, organizację usług wzajemnościowych i samopomocowych oraz przygotowanie innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. W puli jest blisko 87 milionów złotych. Nabór rozpoczął się 31 sierpnia i potrwa do 31 grudnia

  Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16458