Społeczeństwo: DPS–y bez zmian

Społeczeństwo: DPS–y bez zmian

W ciągu ostatnich lat nie zauważono gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej. Wobec powyższego, w chwili obecnej MRPiPS nie planuje zmiany sposobu finansowania budowy domów pomocy społecznej – poinformował wiceszef resortu rodziny Bartosz Marczuk.

Wiceminister w odpowiedzi na poselską interpelację poinformował, że na koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 791 ponadlokalnych domów pomocy społecznej, o liczbie miejsc 79.142, w których zamieszkiwało 78.167 osób, oraz 30 gminnych domów pomocy społecznej, o liczbie miejsc 1.352, w których zamieszkiwało 1309 osób. 

– Z przytoczonych danych wynika, że domy pomocy społecznej dysponują wolnymi miejscamim – wskazał Marczuk. Wiceminister podkreślił, że w ciągu ostatnich lat nie zauważono gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej. Wobec powyższego, w chwili obecnej MRPiPS nie planuje zmiany sposobu finansowania budowy domów pomocy społecznej 

Marczuk zwrócił przy tym uwagę, że niektóre gminy i powiaty podejmują jednak działania w celu rozbudowy infrastruktury domów pomocy społecznej, szczególnie dla osób starszych, spodziewając się zwiększonego zapotrzebowania na tę formę pomocy w latach następnych.

– Samorządy finansują to zadanie z własnych środków, korzystając w miarę możliwości z dofinansowania z innych źródeł, np. ze środków PFRON, Funduszu Ochrony Środowiska, rezerwy ogólnej budżetu państwa. Tego rodzaju działania mogą być również realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) poszczególnych województw (jeżeli tego rodzaju działania wynikają z rozpoznanych potrzeb i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący) – wskazał wiceszef MRPiPS.

Marczuk dodał, że resort pracy wspiera gminy i powiaty w tworzeniu oraz utrzymaniu placówek dziennego pobytu dla osób starszych: Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”, dzięki którym seniorzy mają możliwość uczestnictwa w regularnych zajęciach grupowych poza domem, w towarzystwie sąsiadów czy znajomych. Przypomniał, że w ramach Programu uprawnione podmioty, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

– utworzenie lub wyposażenie placówki w wysokości 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”;

– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Do 300 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” oraz do 200 zł w Klubie „Senior +”. Wiceminister przypomniał też, że od 2017 roku program „Senior+” jest realizowany w rozszerzonej formule. Najważniejsze zmiany polegały m.in. na wprowadzeniu możliwości tworzenia Klubów „Senior+”, które cechują się mniejszymi wymogami w zakresie standardu lokalowego, osobowego i organizacyjnego.  – Tym samym są doskonałą ofertą dla mniejszych gmin, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi i lokalowymi” – zaznaczył Marczuk i doda, że dzięki wprowadzonym zmianom, w roku 2017 znacząco wzrosło zainteresowanie Programem.  W efekcie, w ubiegłym roku dofinansowano utworzenie 35 nowych Dziennych Domów „Senior +”(na łączną kwotę 9 mln zł) oraz 96 Klubów „Senior+” (dofinansowanych na łączną kwotę 11 mln zł).  Według wstępnych danych w Polsce, na koniec 2017 r. funkcjonowało 240 Dziennych Domów i Klubów „Senior+” zapewniających 6 268 miejsc dla osób starszych. W roku 2018 na realizację Programu ,,Senior+” przeznaczono rekordowe 80 mln złotych.  Funkcjonujące i planowane do utworzenia w 2018 r. placówki, w ramach Programu „Senior+”, zapewnią łącznie 14 255 miejsc pobytu dla osób starszych. Placówki „Senior+” oferują osobom starszym, szczególnie samotnym, szeroki katalog usług z zakresu aktywizacji społecznej, edukacji, działalności sportowej i kulturowo – oświatowej, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, usług socjalnych oraz różnych form terapii zajęciowej. 

Źródło: kurier.pap.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18658