Senior: Podsumowano Rządowy Program AOS na lata 2014–2020

Senior: Podsumowano Rządowy Program AOS na lata 2014–2020

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem społecznym, szczególnie organizacji pozarządowych. W edycji 2015 złożono łącznie 3239 ofert, z czego 469 podmiotów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotą powyżej 38 mln zł.

Liczba podmiotów, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie nieznacznie się zmniejszyła w stosunku do edycji 2014, jednakże jakość projektów uległa zdecydowanej poprawie. Wskazuje na to punktacja uprawniająca do przyjęcia do realizacji projektów jak również średnia kwota przyznanego dofinansowania. Taki stan rzeczy znajduje swoje odzwierciedlenie w odniesieniu do środowiska społecznego seniorów, którzy stanowią podmiot coraz bardziej profesjonalnych działań aktywizujących. Oferty złożone przez organizacje z czterech województw: mazowieckiego, małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego stanowiły łącznie prawie 50 proc. wszystkich złożonych ofert. Najmniej ofert wpłynęło z województw: łódzkiego, podlaskiego, kujawsko– pomorskiego, lubuskiego i lubuskiego. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 469 ofert dofinansowanych, zaobserwować można, że realizowane projekty związane są najczęściej z takimi kategoriami jak: aktywność ruchowa, aktywność kulturalna rozumiana jako czynny i bierny udział w zajęciach kulturalnych, walka z wykluczeniem informatycznym poprzez edukację z obsługi komputerów oraz Internetu, edukację zdrowotną, psychologiczną, prawną i społeczną oraz integrację poprzez różnego rodzaju wydarzenia takie jak konferencje, bale czy bardzo popularne wyjazdy do dużych miast i w miejsca atrakcyjne turystycznie.

Niepokojącym jest jednak niski odsetek osób biorących udział w projektach dofinansowanych w ramach Programu ASOS z całej populacji osób starszych w Polsce, wynoszący koło jednego procenta rocznie, a w niektórych województwach nawet mniej. Zwiększenie tej liczby wydaje się być najważniejszym wyzwaniem, stojącym przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w kolejnych edycjach Programu. Objęcie tak niskiego odsetka populacji osób starszych w Polsce projektami realizowanymi w ramach Programu ASOS może wynikać z ograniczonej liczby środków przeznaczonych na realizację Programu, a także trudnością dotarcia przez organizacje pozarządowe do seniorów najbardziej wycofanych z życia społecznego. Rozkład zainteresowania podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie pomiędzy poszczególnymi priorytetami wymaga podjęcia działań w celu zachęcenia oferentów do podejmowania większej aktywności w obszarach takich jak Partycypacja społeczna osób starszych (III Priorytet) oraz usługi społeczne dla osób starszych (IV Priorytet). Realizacja tego postulatu znalazła swoje odzwierciedlenie w zmianach wprowadzonych do regulaminu Programu ASOS edycji 2016 poprzez zmianę alokacji środków w poszczególnych priorytetach. 

Źródło: senior.gov.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14754