Senior: 39 kandydatów zgłoszono do Rady Seniorów w Gdańsku

Senior: 39 kandydatów zgłoszono do Rady Seniorów w Gdańsku

Spośród 39 kandydatów zostanie wybrana 34 osobowa Rada Seniorów w Gdańsku. Wybory do Rady, której członkowie będą w wieku powyżej 60 lat odbędą się 10 października. Rada będzie miała charakter doradczy i inicjatywny, będzie też współpracować z organami Miasta Gdańska w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej.

Lista kandydatów do Rady Seniorów została podana do publicznej wiadomości w czwartek przez Komisję Wyborczą. W przyszłej Radzie, 30 z 34 osób będzie seniorami zgłoszonymi przez lokalne społeczności, natomiast pozostałe cztery osoby będą przedstawicielami instytucji bądź organizacji działających na rzecz osób starszych.

Rada Seniorów zostanie wybrana w tajnych wyborach 10 października przez 33 radnych Gdańska, 34 przewodniczących Rad Dzielnic, 15 członków Gdańskiej Rady ds. Seniorów oraz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  

Celem Rady jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.

Kandydata na radnego – seniora mogła zgłosić grupa co najmniej 30 mieszkańców danego okręgu wyborczego, która musiała dołączyć do wniosku listę z podpisami co najmniej 30 osób popierających. Zgłaszającym mógł być również m.in. klub seniora, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów oraz Rada Dzielnicy z danego okręgu wyborczego. W każdym okręgu wyborczym wybieranych będzie pięciu radnych senioralnych. Wyjątkiem jest okręg nr 5 – tam wybranych zostanie 8 radnych. Dodatkowo jednego radnego wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Wyborcza bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym – to tzw. „dzika karta”.

Liczba radnych z danego okręgu uzależniona jest od liczby osób w wieku senioralnym w danym okręgu, zliczanej na podstawie ostatniego aktualnego rejestru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Gdańsku na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym odbywają się wybory. Przed każdymi wyborami musi być dokonana weryfikacja i przeliczenie danych dotyczących liczby seniorów w każdym z okręgów.

Listy kandydatów na członków Rady Seniorów w Gdańsku i osób uprawnionych do głosowania oraz instrukcja głosowania TUTAJ

  Bożena Leszczyńska–Maksymczuk Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18905