Raport GUS. Gdzie pracują osoby z niepełnosprawnościami?

Raport GUS. Gdzie pracują osoby z niepełnosprawnościami?

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym. W końcu 2018 roku niemal 80 procent osób z orzeczeniem o niepełnosprawności pracowało właśnie w tym sektorze.

W dniu 31 grudnia minionego roku w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej pracowało 344,9 tys. osób niepełnosprawnych, głównie w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (33,1%), w tym w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (20,2%) oraz działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (9,5%). Co czwarta osoba niepełnosprawna pracowała w przetwórstwie przemysłowym (24,6%). W opiece zdrowotnej pracowało 8,0% osób niepełnosprawnych.

W końcu 2018 r. większość osób niepełnosprawnych pracowała w sektorze prywatnym (78,1%). Ponad połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (114,3 tys.) lub w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (84,7 tys.).

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w grudniu 2018 r. w Polsce było 2,5 mln osób, pobierających świadczenia emerytalno-rentowe i/lub ubezpieczonych przez płatników składek, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) lub orzeczenie o niezdolności do pracy (wydane przez ZUS).

Pod względem płci w badanej zbiorowości osób z orzeczeniem nieznacznie przeważali mężczyźni, którzy stanowili 55,4%. Biorąc pod uwagę wiek w zbiorze osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do pracy najczęściej występowali mężczyźni w wieku 63 lata (56,7 tys.). Ponad 50 tys. mężczyzn, posiadających orzeczenie, było w wieku 61, 62 lub 64 lata. Najwięcej kobiet z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy było w wieku 59 lat (36,6 tys.), 58 lat (32,8 tys.) oraz 60 lat (30,9 tys.). Mediana wieku mężczyzn z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy wynosiła 62 lata, a mediana wieku kobiet – 61 lat.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy najczęściej mieszkali w województwie śląskim (odpowiednio 160,4 tys. i 120,9 tys.). Połowa badanej zbiorowości mieszkała w województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najmniej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy mieszkało w województwie opolskim (19,1 tys. kobiet i 26,9 tys. mężczyzn).

Najwyższa wartość wskaźnika liczby osób z orzeczeniem na 10 tys. ludności wystąpiła w województwie lubuskim (933). Wskaźnik przekroczył 700 osób w województwach: wielkopolskim (740), małopolskim (725), warmińsko-mazurskim (723) i świętokrzyskim (721). Z kolei najmniej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy na 10 tys. ludności mieszkało w województwie opolskim (466). Ponadto wartość wskaźnika była mniejsza od 500 osób w województwach: mazowieckim (473) i podlaskim (490)

Oprac. Red.
Źródło: GUS
Fot. pixabay.com