Radni podzielili pieniądze dla niepełnosprawnych

19 kwietnia br., w oparciu o art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, elbląscy radni  uchwalili  podział środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2007.

Uchwała nr VI/77/2007
Podział środków w kwocie 3.422.285 złotych przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku, na realizację następujących zadań:

1. Rehabilitacja zawodowa: 1.040.600 zł

a) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art.11)
1.600 zł
b) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej (art. 12)
400.000 zł
c) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych  
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art. 13)
2.000 zł
d) dokonywanie zwrotu kosztów:
- poniesionych przez pracodawców w związku
  z przystosowaniem tworzonych lub istniejących
  stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
  wynikających z ich niepełnosprawności,
  w tym  kosztów rozpoznania przez służby medycyny
  pracy w tym zakresie (art. 26),
- adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb
  osób niepełnosprawnych, w tym kosztów
  rozpoznania przez służby medycyny pracy
  potrzeb w tym zakresie (art. 26),
- adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających
  osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie
  pracy, w tym kosztów rozpoznania przez służby
  medycyny pracy potrzeb w tym zakresie (art. 26) 600.000 zł
e) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d)
20.000 zł
f) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 38 i 40)
12.000 zł
g) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób   niepełnosprawnych (art. 41)
5.000 zł

2. Rehabilitacja społeczna: 2.381.685 zł

a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej
1.207.260 zł
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
360.000 zł
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
400.0000 zł
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
100.000 zł
e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
314.425 zł

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Elbląga do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w terminie do 31.12.2007 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak   ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1694

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.