Pytanie o dofinansowanie: Jak pozbyć się barier w domu i w pracy?

Pytanie o dofinansowanie: Jak pozbyć się barier w domu i w pracy?

Osobom z różnymi niepełnosprawnościami przeszkadzają w funkcjonowaniu trzy rodzaje barier: architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się. Pomóc w ich likwidacji – w domu i w pracy – może dofinansowanie ze środków PFRON.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podaje następujące definicje tych barier:

– bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,

– bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,

– bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Usunięcie tych barier w wielu wypadkach jest możliwe, ale wymaga to, nieraz znacznych, środków finansowych. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dotację na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Bariery w mieszkaniu

Do najczęściej spotykanych barier architektonicznych w mieszkaniu, dotyczących osób mających trudności w poruszaniu się należą: schody, za wąskie drzwi, za wysokie progi, za wysoko umieszczone kontakty czy klamki (w oknach), niedostosowana do możliwości użytkownika łazienka, za śliskie podłogi.

Bariery techniczne dotyczą osób z różnymi niepełno sprawnościami, w tym z wadami wzroku i słuchu. Lista tych barier jest długa, sposób ich likwidacji polega na montażu lub dostarczeniu urządzeń, które pozwalają samodzielnie funkcjonować, zależnie od indywidualnych potrzeb. Mogą to być np.:  specjalistyczna sygnalizacja świetlna, budzik świetlny, wideotelefon, laryngofon, syntezator mowy,

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie na likwidację barier ze środków PFRON w powiatowym centrum pomocy rodzinie. O dotację mogą się ubiegać:

1) na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu oraz podjazd lub windę umożliwiające samodzielny dostęp do mieszkania – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek zawiera następujące informacje:

imię, nazwisko, adres zamieszkania,

numer PESEL i numer NIP, jeżeli został nadany,

cel dofinansowania,

oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

nazwę banku i numer rachunku bankowego,

miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

przewidywany koszt realizacji zadania,

termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,

informację o ogólnej wartości nakładów, dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek – wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,

udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,

informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,

wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Likwidacja barier w miejscu pracy

O zwrot kosztów na przystosowanie miejsca pracy dla pracownika niepełnosprawnego może ubiegać się pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy. Może otrzymać zwrot ze środków PFRON kosztów:

adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Dotyczy to pracowników, których są skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy oraz pracowników zatrudnionych wcześniej u pracodawcy, jeżeli niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia.

Maksymalna wysokość refundacji kosztów przystosowania stanowiska pracy wynosi 20.krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. O zwrot kosztów pracodawca zwraca się do starosty właściwego do miejsca zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej lub poszukującej pracy.

  Oprac. TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14927