Program pomocy osobom bezdomnym

Program pomocy osobom bezdomnym
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa / materiały prasowe

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” (edycja 2020) ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski można składać jeszcze do 11 lutego.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Na zadania w ramach Modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.

MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Na realizację zadania w ramach Modułu II można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Na realizację tego zadania można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu IV można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 250 000 zł.

Termin składania wniosków mija 11 lutego

W bieżącym roku na realizację programu „Pokonać bezdomność”. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 11 lutego wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-2020

Oprac. K. Kozłowski / plock.eu
Źródło: MRPiPS
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa / materiały prasowe
Print Friendly, PDF & Email