Prawo: Spółdzielnie mieszkaniowe po nowemu

Prawo: Spółdzielnie mieszkaniowe po nowemu

8 września weszły w życie nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jakie zmiany wprowadzą nowe regulacje? Czy członkowie spółdzielni, zgodnie z zapowiedziami, uzyskają większe uprawnienia? Czy nowe przepisy usprawnią funkcjonowanie spółdzielni?

20 lipca 2017 roku Sejm przyjął senackie poprawki złożone przez Senator Lidię Staroń do rządowej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Prezydent podpisał ustawę 2 sierpnia.

Priorytetem nowelizacji, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, miało być usprawnienie funkcjonowania spółdzielni. Istotnym postulatem było ukrócenie tzw. „wiecznej prezesury” w spółdzielniach mieszkaniowych. Z dniem wejścia w życie ustawy wygaśnie członkostwo tzw. członków oczekujących, których głosy liczone na walnym zgromadzeniu mogły decydować o losach spółdzielni. Dzięki nim zarząd mógł być praktycznie nieusuwalny i mógł przegłosować wszystkie uchwały.

Według nowych przepisów członkostwo w spółdzielni będzie przysługiwało tylko tym, którzy posiadają prawo do lokalu, a także bliskim osób, którym wygasło spółdzielcze prawo do lokalu. Będą oni musieli złożyć pisemne zapewnienie o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa. Również wtedy, gdy zawierana jest umowa o budowę lokalu.

Zmieniła się zatem znacznie definicja spółdzielcy.

Spółdzielnie nie będą też mogły podejmować decyzji o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu osobie, która m.in. popełnia wykroczenia przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czy zalega z opłatami. Podobnie w przypadku byłych małżonków (np. po rozwodzie bądź w przypadku śmierci małżonka), jeżeli nie podjęli oni decyzji o tym, komu przypada prawo do lokalu. Decyzje o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu będą należały do kompetencji sądu. Jeżeli przed wejściem w życie ustawy ktoś utracił prawo spółdzielcze lokatorskie, bądź własnościowe prawo do lokalu na skutek długu wobec spółdzielni, będzie mógł wnieść roszczenie o przywrócenie tego prawa, jeżeli ten dług spłaci.

Nowe przepisy mają usprawnić funkcjonowanie spółdzielni poprzez zapewnienie jej członkom uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika. Istotne jest, że obecnie jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Nałożono również obowiązek dołączenia do protokołu walnego zgromadzenia dokumentu pełnomocnictwa oraz odczytanie pełnomocnictw po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.

Zmienia także sposób liczenia głosów podczas obrad walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie liczba członków biorących udział w głosowaniu nad tą uchwałą.

Nowe przepisy regulować będą również zasady waloryzacji wkładu mieszkaniowego w sytuacji, gdy po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest możliwe przeprowadzenie przetargu na jego zbycie oraz zasady rozliczania zaewidencjonowanych wpływów i wydatków funduszu remontowego przez spółdzielnię z właścicielami lokali wchodzącymi w skład nieruchomości, na której powstała wspólnota mieszkaniowa.

Zmienią się również przepisy dotyczące sprawowania kontroli w spółdzielniach. Członkowie zarządu, księgowi i osoby im podległe nie będą mogły pełnić funkcji lustratora. Ponadto, jeżeli KRS lub związek rewizyjny nie będą wykonywać właściwie swoich uprawnień wobec spółdzielni, to kontrolę będzie mógł przeprowadzić minister ds. budownictwa. Będzie on mógł, na podstawie podejrzenia o naruszeniu prawa, wystąpić do tej spółdzielni o przedstawienie przez nią odpowiednich dokumentów.

  Paweł Rodziewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16408