Prawo: Renta socjalna w górę

Prawo: Renta socjalna w górę

Od 1 września wzrasta wysokość renty socjalnej. Będzie to kwota 1029,80zł. Do końca września świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od czerwca br. Aby otrzymać podwyższone świadczenie nie trzeba składać wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie je automatycznie.

Na terenie działania elbląskiego oddziału ZUS, rentę socjalną w sierpniu pobierało ponad 4,3 tys. osób.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy wypłacane renty socjalne z urzędu. Nie trzeba więc składać w tej sprawie wniosków. Podwyżka obejmuje świadczenie od czerwca, a więc dokonamy jego wyrównania. Zakład wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września.

Nie wszyscy otrzymają pełną wysokość renty socjalnej. 50 proc. kwoty, czyli 514,90 zł, przysługiwać będzie osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności.

Renta socjalna zostanie obniżona, jeżeli tej samej osobie przysługuje także renta rodzinna. Łączna wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku obniżenia renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc., renta socjalna nie będzie przysługiwać.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18683