Prawo: Pracujesz i pobierasz emeryturę lub rentę – rozlicz się z ZUS

Prawo: Pracujesz i pobierasz emeryturę lub rentę – rozlicz się z ZUS

Osoby pobierające emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, chcąc podjęć lub kontynuować działalność objętą obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, muszą pamiętać o tym, iż uzyskiwane z tego tytułu przychody z reguły ma wpływ na pobierane przez nich świadczenia – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązują bowiem dwa limity przychodów, tj. tzw.: "górną granicę przychodów", która wynosi 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz "dolną granicę przychodów", stanowiącą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przekroczenie tych granic pociąga za sobą odpowiednie skutki. Może to być zawieszenie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, albo zmniejszeniem wysokości pobieranego świadczenia (czyli obniżeniu wysokości tych świadczeń o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż odpowiednia dla każdego z nich kwota maksymalnego zmniejszenia).

Wymienione ograniczenia w wysokości uzyskiwanych przychodów nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli już przewidziany dla nich powszechny wiek emerytalny, jak również tych którzy kontynuują zatrudnienie bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Prawo do emerytury ulega wówczas zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego z tego tytułu przychodu nawet wówczas gdy ukończony został już powszechny wiek emerytalny.

Warto również wspomnieć, że obowiązek powiadamiania organu rentowego o podjęciu zatrudnienia oraz wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów, w tym po zakończeniu danego roku kalendarzowego, nie dotyczy emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny osiągnęli przed podjęciem działalności zarobkowej.

O podjęciu lub zamiarze kontynuowania działalności zarobkowej świadczeniobiorca powinien niezwłocznie powiadomić organ rentowy. Obowiązek powiadomienia organu rentowego o podjęciu przez emeryta lub rencistę działalności zarobkowej spoczywa także na jego pracodawcy. Ostateczne rozliczenie uzyskiwanych przez emerytów i rencistów przychodów następuje po zakończeniu roku kalendarzowego. Dostarczenie tej informacji musi nastąpić do końca lutego następnego roku.

  Monika Górecka  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15183