Prawo: Opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne

Prawo: Opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ora ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (DzU z 2016 r. poz. 1940), którą rozszerzony został krąg osób, mogących ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Na podstawie wspomnianej regulacji prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również osobie która:

1. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do:

– świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

– zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie

– zasiłków dla opiekunów, pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni.

2. utraciła prawo do świadczenia lub zasiłku wym. w pkt 1 z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana;

3. do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia lub zasiłku wym. w pkt 1: ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta lub 60 lat – mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn jeżeli spełniła pozostałe warunki niezbędne do przyznania prawa do tego świadczenia (m. in. pobierała zasiłek dla bezrobotnych co najmniej przez 180 dni).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków wymaganych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, wraz z informacją o aktualnej wysokości świadczenia znajdują się na stronie internetowej ZUS.

  ZUS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15104 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.