Prawo: Od marca nowe rozporządzenie dotyczące mieszkań chronionych

Prawo: Od marca nowe rozporządzenie dotyczące mieszkań chronionych

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła swoje uwagi do nowego rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych, które ma wejść w życie od 1 marca 2018 r. Na jego mocy podmioty prowadzące mieszkania chronione będą musiały je dostosować do obowiązujących standardów do 1 marca przyszłego roku.

– Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych wynika z potrzeby określenia minimalnych standardów usług i minimalnych standardów pomieszczeń we wprowadzonych ustawą nowych rodzajach mieszkań chronionych: treningowych i wspieranych. Celem tych regulacji jest zagwarantowanie właściwego poziomu usług oddzielnie dla mieszkań chronionych treningowych oraz dla mieszkań chronionych wspieranych i zapewnienie dogodnych warunków pobytu – uważa Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Czym są mieszkania chronione?

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, skierowaną do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki (np. dom pomocy społecznej), w szczególności osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Mieszkanie chronione przygotowuje osoby pod opieką specjalistów – do prowadzenia samodzielnego życia lub wspiera je w codziennym funkcjonowaniu. Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym jest czasowe. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby starsze mogą otrzymać decyzję kierującą do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony. Rodzaj i zakres usług uzależnione są od potrzeb danej osoby i jej możliwości psychofizycznych i przed wydaniem decyzji administracyjnej są przedmiotem uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym podmiotu prowadzącego mieszkanie a osobą ubiegającą się o wsparcie lub jej przedstawicielem ustawowym.

Prowadzenie mieszkań chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy – zadaniem własnym powiatu. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot prowadzący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając ustalony zakres usług. Osoby, których dochód nie przekracza kwoty odpowiedniego kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 514 zł dla osoby w rodzinie, nie ponoszą opłat.

Uwagi organizacji

W § 2 projektu określono wspólne dla mieszkań chronionych treningowych i dla mieszkań chronionych wspieranych, minimalne standardy dotyczące świadczenia usług bytowych, pracy socjalnej, przy czym usługi bytowe w postaci wyżywienia i utrzymania czystości świadczone są w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją finansową lub zdrowotną osoby skierowanej do mieszkania chronionego.  

§ 3 projektu określa, które usługi muszą być zapewnione w mieszkaniu chronionym treningowym, w zależności od sytuacji życiowej osoby korzystającej ze wsparcia. Wskazuje się również rodzaje usług treningowych w zakresie m. in. samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

Z kolei w § 4 określono zakres usług wspierających w mieszkaniu chronionym wspieranym. Wsparcie to polega na pomocy w: wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, utrzymywaniu więzi rodzinnych, realizacji kontaktów społecznych oraz korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej i realizowaniu zaleceń lekarza.

Dodatkowo w § 5 określono minimalny zakres tygodniowy i dzienny podstawowych usług niezbędnych w życiu codziennym w mieszkaniu chronionym (nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu).

W § 6 projektu określono „otwarty” katalog pracowników niezbędnych do pracy 
z osobami skierowanymi na pobyt do mieszkań chronionych.

§ 7 wskazuje: minimalną powierzchnię użytkową przypadającą na jedną osobę skierowaną do mieszkania chronionego, która nie może być mniejsza niż 12 m2, maksymalną liczbę osób w mieszkaniu chronionym, rodzaje pomieszczeń w mieszkaniu chronionym (uzależnioną od liczby osób w mieszkaniu) oraz rodzaj niezbędnego wyposażenia w tych pomieszczeniach lub w mieszkaniu chronionym.

Źródło www.federacja–socjalnych.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17537