Prawo: Nowe uprawnienia komornika. Czy usprawnią proces egzekucji?

Prawo: Nowe uprawnienia komornika. Czy usprawnią proces egzekucji?

Od 8 września zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące egzekucji komorniczej. Nowe uprawnienia komornika dotyczą nie tylko wykorzystania nowych technologii. Zmieniły się również przepisy, które regulują poszczególne etapy egzekucji.

Najbardziej nowatorską zmianą jest ta, zgodnie z którą zajęcie rachunku bankowego dłużnika będzie odbywać się drogą elektroniczną. Komornik i bank całą korespondencję będą prowadzić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Elektroniczny system do zajęć wierzytelności na rachunkach bankowych prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Umożliwia on przesyłanie nawet miliona dokumentów dziennie. Blokada środków na rachunku będzie odbywać się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym, co uniemożliwi wypłatę środków przez dłużników. Są to zmiany, które mają na celu przede wszystkim ochronę interesów wierzycieli. Nowoczesny sposób zajęcia wierzytelności pociąga za sobą również znaczne ograniczenie kosztów egzekucji.

Przepisy dotyczące elektronicznego zajęcia rachunku bankowego nie obejmują SKOK–ów, których działalność regulują odrębne przepisy. W ich przypadku komornicy będą stosowali dotychczasowe metody.

Zgodnie z nowymi przepisami, wolne od egzekucji pozostanie 75 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę – około 1400 złotych.

Nowe przepisy upoważniają komornika do odebrania wykazu majątku od dłużnika. Wykaz majątku będzie składany przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym dłużnik zostanie uprzedzony. Jeśli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się u komornika, odmówi złożenia wykazu lub przyrzeczenia, wówczas komornik będzie mógł ukarać go grzywną lub wystąpić do sądu o przymusowe doprowadzenie dłużnika, a nawet o zastosowanie aresztu nieprzekraczającego miesiąca.

Zadaniem nowych przepisów jest również ochrona dłużników przed ewentualnymi błędami w postępowaniu egzekucyjnym. Od 8 września br. komornik nie może sprzedać ruchomości w trybie szybkim, a w razie skargi dłużnika na czynności komornicze, musi poczekać do jej rozstrzygnięcia. Do niedawna komornik mógł sprzedać rzecz także wtedy, gdy dłużnik złożył skargę do sądu.

Komornicy będą mieli także większe kompetencje w zakresie egzekucji z nieruchomości. To oni, a nie jak dotąd sądy, będą sporządzać plany podziału nieruchomości oraz na późniejszym etapie je wykonywać.

Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż zajętych ruchomości nie będzie mogła nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Komornicy zostali także zobowiązani do ogłaszania licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Wprowadzone przepisy mają wprowadzić większą transparentność i możliwość dotarcia z informacją do większej grupy odbiorców. Tym samym ograniczyć możliwość spekulacji mogącym towarzyszyć licytacjom komorniczym.

Skarga na czynności komornicze, zgodnie z nowymi przepisami, może zostać wniesiona przez dłużnika za pośrednictwem komornika, który dokonał danej czynności. Jeśli komornik uzna skargę za zasadną w całości, będzie mógł ją uwzględnić. Uwzględnienie skutkować będzie brakiem konieczności rozpatrywania jej przez sąd.

Egzekucja komornicza od dawna wymagała interwencji legislacyjnej. Stary system był kosztowny i mało wydajny. Ponadto podatny na nadużycia.

Nowe przepisy obowiązują od 8 września, jednak proces wdrażania niektórych elementów może jeszcze potrwać. Brakuje przepisów wykonawczych. Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, zapowiada, że elektroniczna licytacja ruchomości ma zostać wprowadzona już za pół roku.

Możemy tylko mieć nadzieję, że nowy, elektroniczny system egzekucji będzie działał bez zarzutu, a nowe przepisy będą stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.   

  Paweł Rodziewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14518