Prawo: Jakie informacje nie powinny być przedmiotem towarzyskich rozmów?

Prawo: Jakie informacje nie powinny być przedmiotem towarzyskich rozmów?

Każdy pracownik samorządowy, ujawniając pewne informacje, np. w rozmowie towarzyskiej, powinien mieć świadomość, że popełnia przestępstwo.

O jakie informacje chodzi?

Po pierwsze chodzi o informacje niejawne w rozumieniu prawa polskiego, tj. informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby niekorzystne z punktu widzenia jej interesów. Po drugie informacje, które zostały przez konkretne przepisy zakwalifikowane jako „tajemnica służbowa” lub równoważna. Jak również informacje, co do których przepisy – w sposób wyraźny lub dorozumiany – nałożyły obowiązek zachowania tajemnicy.

– Przykładowo ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje pracowników socjalnych do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych. Z kolei KPA wskazuje, że strona ma prawo wglądu do akt sprawy – a przeciwnie – prawo takie nie przysługuje innym, a to oznacza, że organ ma obowiązek informacje tam zawarte chronić – ocenia Grzegorz Kubalski,ekspert Związku Powiatów Polskich.

W jakich okolicznościach pracownik samorządowy może rozmawiać o sprawach poufnych?

– O sprawach objętych tajemnicą można rozmawiać wyłącznie z osobami, które są uprawnione do dostępu do tej tajemnicy. Informacje o takim charakterze nie powinny być przedmiotem towarzyskich rozmów – podkreślił Kubalski.

Warto wiedzieć, że w Kodeksie karnym znajduje się osobny rozdział dotyczący przestępstw przeciwko ochronie informacji.

Źródło: samorzad.pap.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15123