Prawo: Głosowanie korespondencyjne – co i jak?

Prawo: Głosowanie korespondencyjne – co i jak?
Fot. Adminstrator

Chcesz głosować korespondencyjnie? Masz czas do 8 października, by zgłosić to komisarzowi wyborczemu! Sprawdź, co warto wiedzieć i jakie kroki należy podjąć.

Do głosowania korespondencyjnego uprawnieni są wyborcy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zamiar skorzystania z tej opcji należy zgłosić do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 8 października. Można to zrobić ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej lub telefaksem.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W zgłoszeniu należy umieścić nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego.  Zgłoszenie powinno także zawierać oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Co ważne, do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W przypadku dostarczenia niepełnych informacji urzędnik wyborczy wzywa wyborcę z niepełnosprawnością do uzupełnienia braków formalnych (w terminie 1 dnia od daty doręczenia wezwania). Zgłoszenia, które nie będą spełniały wymogów lub zostaną złożone po terminie, nie zostaną rozpatrzone.

Co dalej?

Nie później niż 7 dni przed dniem wyborów urzędnik wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarcza wyborcy niepełnosprawnemu pakiet wyborczy. W jego skład wchodzi koperta zwrotna, opieczętowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej karty (lub karta) do głosowania, koperta na karty (kartę) do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także – o ile wyborca tego zażądał – nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy doręczany jest wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Po oddaniu głosu na kartach należy włożyć je do stosownej koperty, zakleić ją, a następnie włożyć do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem. Dokumenty  można przesłać do właściwej obwodowej komisji wyborczej lub przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można TUTAJ.

Źródło: pkw.gov.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18974 

Print Friendly, PDF & Email