Prawo: By dbać o prawa podróżujących koleją

Prawo: By dbać o prawa podróżujących koleją

Komisja Europejska przedstawiła wniosek o aktualizację przepisów dotyczących praw pasażerów kolei.  Zaproponowane rozwiązania mają chronić podróżnych oraz zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednią pomoc.

Jasno określone i jednolicie stosowane przepisy, informacje dla pasażerów o przysługujących im prawach, zapewnienie osobom niepełnosprawnym właściwej pomocy – to część zmian, o które wnioskowała Komisja Europejska. Zaproponowane regulacje mają chronić nie tylko podróżnych, ale również przedsiębiorców kolejowych.

Rozwiązania przedstawione przez KE skupiają się wokół pięciu obszarów. Pierwszy z nich dotyczy respektowania przepisów przez wszystkie kraje członkowskie. Obecnie tylko pięć państw w pełni stosuje się do obowiązujących praw. Zgodnie z wnioskiem, w każdym kraju, bez względu na rodzaj przewozu (międzynarodowe, krajowe, regionalne czy miejskie), obowiązywałyby jednolite przepisy dotyczące uprawnień pasażerów.

Dla wnioskodawców istotne jest to, by każdy pasażer miał świadomość przysługujących mu praw. Informacje o nich miałyby być np. zamieszczanie na bilecie lub przy kasach. Zaktualizowane przepisy zapobiegałyby dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania czy obywatelstwo. Celem KE jest również sprecyzowanie procedur pozwalających na egzekwowanie regulacji. Jasno określony tok postępowania w przypadku skarg, czytelny zakres kompetencji jednostek odpowiedzialnych za przestrzeganie praw podróżnych, dokładne terminy – wprowadzenie takich rozwiązań ułatwiłoby pasażerom korzystanie z przysługujących uprawnień.

 Komisja Europejska chce również, by osoby o ograniczonej mobilności i osoby niepełnosprawne mogły otrzymać wszelkie niezbędne wsparcie. Aktualizacja przepisów uregulowałaby kwestie pełnego odszkodowania za zagubienie lub zniszczenie sprzętu służącego do poruszania się. Wnioskodawcom zależy również na tym, by wszyscy pracownicy kolei zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w zależności od ich potrzeb, a informacje na temat przysługujących praw były podane w sposób zrozumiały.

We wniosku znalazł się także zapis chroniący interesy przedsiębiorców kolejowych. Przewoźnicy mieliby być zwolnieni z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadku opóźnień spowodowanych przez klęski żywiołowe, których nie mogli przewidzieć i którym nie można było zapobiec.

Postulowane przez Komisję Europejską rozwiązania mogą wejść w życie dopiero po akceptacji Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli państw członkowski Rady UE.

Źródło: http://www.rynek–kolejowy.pl/

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16641