Prawie pół miliona z UE na aktywizację zawodową w Sopocie

Prawie pół miliona z UE na aktywizację zawodową w Sopocie

Mieszkańcy Sopotu, zwłaszcza ci, których dotyka ubóstwo lub społeczne wykluczenie będą mieli większe szansę na znalezienie pracy. 20 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa w Sopocie”.

Zadaniem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poprzez wzrost aktywności społeczno-zawodowej, a w konsekwencji znalezienie pracy, poprawi się poziom życia tych osób i ich rodzin. Projekt „Aktywizacja zawodowa w Sopocie” jest częścią Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

– Walka z wykluczeniem społecznym to jedno z najważniejszych zadań samorządu. Musimy budować wspólnoty lokalne przyjazne dla wszystkich. Cieszę się, że udało się na ten ważny cel pozyskać dofinansowanie z zewnątrz – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Problem z motywacją do podjęcia pracy dotyczy głównie osób objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Powodów jest wiele. Są to m.in. słabe wykształcenie, brak lub niewielkie doświadczenie zawodowe, niskie kompetencje społeczne, duża zależność od innych, uzależnienie od wsparcia z pomocy społecznej czy niska samoocena. Projekt aktywizacji zawodowej jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby tych osób, jednocześnie uzupełnieniem obecnego systemowego wsparcia integracji społecznej i zawodowej.

Projekt „Aktywizacja zawodowa w Sopocie” zakłada indywidualne podejście do biorących w nim udział osób. Z każdym z uczestników będzie współpracował przydzielony mu asystent. Zaplanowane działania to przede wszystkim wszechstronna diagnoza, która oceni potrzeby, możliwości i zasoby, ale także ograniczenia uczestników. Diagnoza obejmować będzie obszary: psychologiczny, mieszkaniowy, rodzinny, socjalno-bytowy, społeczny, zdrowotny i zawodowy.

Następnym krokiem będzie opracowanie tzw. ścieżki reintegracji, opracowanej dla każdego z uczestników przez asystenta, uwzględniającej indywidualne predyspozycje a także kompetencje i kwalifikacje danej osoby niezbędne na rynku pracy. Uzupełnieniem tych działań będzie m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Sopot – aktywni mieszkańcy”, który był realizowany w latach 2017-2019. W pierwszej edycji projektu wsparciem objętych zostało 71 osób (32 kobiety i 39 mężczyzn), w tym 31 osób z niepełnosprawnościami. W efekcie 16 z tych osób znalazło zatrudnienie, a kolejnych 10 zyskało kwalifikacje zawodowe.

Szacunkowa wartość całkowita przedsięwzięcia to 573 532,94 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 487 503 zł.

Źródło: sopot.pl
Fot. materiały UMS

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.