Powstanie wojewódzki program na rzecz osób starszych

Powstanie wojewódzki program na rzecz osób starszych

Urząd Marszałkowski i Federacja Organizacji Socjalnych przystąpiły do prac nad Wojewódzkim Programem na Rzecz Osób Starszych. Program, oparty na badaniach demograficznych, stanie się podstawą do planowania odpowiednich działań i pozyskiwania środków na ich realizację, w skali województwa, powiatów i gmin.

Program potrzebny od zaraz
   Z inicjatywą opracowania wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych wystąpiła Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – FOSa. Potrzebę taką zauważyły organizacje pozarządowe, w swoich środowiskach. W naszym społeczeństwie, podobnie jak w całej Europie, rośnie liczba osób starszych. Według  analizy dokonanej przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, w roku 2005, osoby powyżej 60 roku życia stanowiły 14,9 % mieszkańców województwa. Przewiduje się, że w roku 2030 udział osób starszych wzrośnie do 25,8 % populacji.

   Osoby w tym wieku mają wiele problemów – materialnych i niematerialnych, natomiast, zdaniem organizacji, obecnie oferta usług dla tej grupy mieszkańców, jest bardzo mała.

Pierwsze  spotkanie
  W pierwszym spotkaniu, zorganizowanym wspólnie przez FOSę i Urząd Marszałkowski, udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się osobami starszymi z terenu całego województwa.

   Pierwsza część spotkania miała charakter informacyjny. Bartłomiej Głuszak – prezes FOSy, przedstawił działalność FOSy oraz projekt złożony do Funduszu Inicjatyw Pozarządowych, obejmujący m.in. opracowanie programu na rzecz osób starszych. Omówiony też został planowany harmonogram prac nad programem. Możliwości będą większe, jeżeli FOSa otrzyma dotację z FIO.  

   Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożyła deklarację, że program powstanie także wtedy, gdy dotacji nie będzie. W tym celu zostanie powołany Zespół Roboczy, złożony z przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych i instytucji.

   Druga część spotkania miała charakter warsztatowy, poprowadziła ją pani Przybysz. W wyniku dyskusji powstała robocza lista problemów osób starszych oraz wstępny podział na następujące obszary: usługi socjalne, infrastruktura, aktywność osób starszych i zainteresowania, zdrowie, świadomość społeczna na temat starości (mentalność), systemy wsparcia. Poszczególnymi obszarami zajmą się  grupy robocze, wyłonione z Zespołu Roboczego.

   Następne spotkanie planowane jest na przełomie lipca i sierpnia.

Problemy zgłoszone przez przedstawicieli FOSy podczas warsztatów, związane z funkcjonowaniem osób starszych w regionie Warmii i Mazur (wersja robocza) :
1. Samotność osób starszych
2. Stereotyp „Babci”
3. Brak akceptacji dla umieszczania osób starszych w placówkach (społeczna blokada)
4. Brak świadomości dotyczący możliwości aktywności społecznej
5. Przedmiotowe traktowanie osób starszych
6. Mała świadomość społeczna dotycząca problemów osób starszych
7. Brak środków finansowych na infrastrukturę
8. Ograniczone uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym (kulturalnym, edukacja, rekreacja)
9. Brak mieszkalnictwa chronionego
10. Niewystarczająca opieka nad osobami starszymi, chorymi w domach
11. Niewystarczające usługi opiekuńcze
12. Brak poradnictwa dla osób starszych
13. Niewystarczająca liczba miejsc w domach pomocy społecznej
14. Brak integracji osób starszych ze środowiskiem lokalnym
15. Brak lokalnych zespołów interdyscyplinarnych wspierających osoby starsze (lekarz, pielęgniarka socjalna, psycholog)
16. Brak partnerstwa lokalnego na rzecz wspierania osób starszych
17. Bariery architektoniczne
18. Ograniczona liczba kadry specjalistycznej wspierającej osoby starsze
19. Niedostateczna diagnoza potrzeb osób starszych regionalnie i lokalnie
20. Ograniczone poczucie własnej wartości, ograniczenie własnych potrzeb.  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1736