Powstanie Elbląska Rada Seniorów. Czym będzie się zajmować?

Powstanie Elbląska Rada Seniorów. Czym będzie się zajmować?

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, elbląscy radni pochylą się nad uchwałą powołującą do życia Elbląską Radę Seniorów, której głównym celem będzie zapewnienie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, oraz wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Jak czytamy w statucie Rady, będącej załącznikiem do uchwały, ma być ona przedstawicielstwem osób starszych, skupiającym ich reprezentantów i przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Rada, w skład której ma wchodzić 15 osób, ma być wybierana spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na terenie Miasta Elbląg na rzecz osób starszych. Prawo zgłaszania kandydata do Rady będzie miała również grupa 20 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do Rady. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.
Kandydatami na członków Rady będącymi przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych, mogą być wyłącznie osoby, które zamieszkują na terenie Miasta Elbląg. Kandydatami na członków Rady będącymi przedstawicielami osób starszych, mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Elbląg.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) współpraca z Prezydentem Miasta Elbląg przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji istotnych oczekiwań i potrzeb ludzi starszych;

2) współudział przy opracowywaniu i realizacji strategii, programów, koncepcji oraz kierunków działania mających na celu poprawę życia seniorów;

3) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów;

4) monitorowanie potrzeb seniorów w zakresie spraw lokalnych i ponadlokalnych;

5) wspieranie procesów konsultacyjnych;

6) wydawanie opinii i wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;

7) zgłaszanie uwag i opinii do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ważnych dla seniorów;

8) monitorowanie programów przyjaznym osobom starszym oraz ścisła współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów seniorów.