Policja podsumowała stan bezpieczeństwa w 2008 roku

Policja podsumowała stan bezpieczeństwa w 2008 roku

We wtorek 27 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu odbyła się odprawa służbowa. Gospodarzem spotkania był Komendant Miejski Policji w Elblągu mł. insp. Marek Osik. Podsumowano w ten sposób policyjne wyniki za 2008 rok.

W spotkaniu, wśród zaproszonych gości, uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – inspektor Sławomir Mierzwa, Wicestarosta Powiatu Elbląskiego – Maciej Romanowski, Prokurator Okręgowy, szefowa Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

W odprawie uczestniczyła również kadra kierownicza elbląskiej jednostki policji. Przedstawiono również porozumienie dotyczące dofinansowania przez Prezydenta Elbląga Henryka Słoninę elbląskiej komendy w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Kwota jaką prezydent przeznacza dla elbląskiej komendy to 100 tys. złotych. Pieniądze te będą wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia. Podczas odprawy II Zastępca Komendanta Miejskiego Policji ; nadkom. Robert Muraszko w imieniu Wojewody odebrał z rąk Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Krzysztofa Święcickiego, medal za działania na rzecz obronności.

Podczas spotkania Komendant elbląskich policjantów omówił wyniki pracy  osiągnięte w 2008 roku oraz kierunki działania na rok bieżący. Wnioski ze szczegółowej analizy danych dotyczących liczby przestępstw i ich rodzaju są jednym z mierników skuteczności działania każdej Policji. Porównanie ich na przestrzeni kilku lat pokazuje, czy podejmowane przez funkcjonariuszy działania przynoszą zamierzone efekty. Zapoznając się z wynikami pracy policjantów – za miniony rok – można wyraźnie stwierdzić, że pozytywne tendencje walki z przestępczością na terenie miasta i powiatu zostały utrzymane. Odnotowano spadek liczby najpoważniejszych i najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw.
Dysponując danymi za rok 2008, należy stwierdzić, że postawione przed policją elbląską cele i przyjęte priorytety w większości zostały zrealizowane.

W 2008 r. dzięki pracy wszystkich policjantów oraz konsekwentnym działaniom zapobiegawczym, na terenie Elbląga i całego powiatu udało się osiągnąć spadek ilości przestępstw najpoważniejszych i najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa. Przeważała drobna przestępczość pospolita przeciwko mieniu – głównie kradzieże rzeczy cudzej, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia mienia, rozboje jak również; uszkodzenia ciała i bójki. Czyny te stanowiły ok. 2/3 wszystkich przestępstw.

Wskaźnik dynamiki przestępczości ogólnej ukształtował się na poziomie 66,5 %. Oznacza to, że w minionym roku na terenie działania KMP w Elblągu stwierdzono o 2732 przestępstw mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego tj. o 33,5 %. Podobnie w grupie przestępstw pospolitych, stwierdzono niższą niż przed rokiem liczbę czynów, o 319, tj. o 7,6 %. Należy zauważyć, że liczba przestępstw kryminalnych zaistniałych na terenie miasta i powiatu elbląskiego sukcesywnie spada od początku tej dekady, z 6062 w roku 2000, poprzez 5338 w 2004 i 4348 w 2005 r. do 3885 w roku minionym. Nie osiągnięto natomiast założonego wskaźnika wykrywalności przestępstw gospodarczych. Do zaplanowanej liczby przestępstw stwierdzonych zabrakło aż 2437 czynów. Spowodowane to było przekazaniem w roku ubiegłym tut.jednostce przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie efektów swojej pracy w postaci ponad 2000 czynów przestępczych zaistniałych na terenie  Elbląga w końcu lat 90-tych.

Wśród przestępstw pospolitych, w roku 2008 r., najliczniejszą grupę stanowiły:
1) kradzieże cudzej rzeczy, których stwierdzono 986, tj. o 13 % mniej niż rok temu;
2) kradzieże z włamaniem, których stwierdzono 697, tj. o 10,2 % mniej.

Mniej niż przed rokiem stwierdzono również przestępstw w kategoriach:
1) zabójstw ; 1, w ub. roku 3,
2) kradzieży samochodów; 27, o 56,5 % mniej;
3) fałszerstw; 129, o 1 % mniej,
4) przestępstw narkotykowych; 280, o 33,5 % mniej,
5) bójek i pobić ; 51, o 26,1 % mniej.

Więcej niż rok temu stwierdzono przestępstw w następujących, głównych, kategoriach:
1) uszkodzeń mienia ; 608, tj. o 13,6 % więcej,
2) rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych – 114, tj. o 5,6 % więcej;
3) uszczerbków na zdrowiu ; 118, o 18 % więcej.
Pomimo wysokich wskaźników pogorszeniu uległa skuteczność wykrywania sprawców przestępstw w trzech podstawowych kategoriach. Wskaźnik wykrycia przestępstw ogółem wyniósł 71,3 % i był niższy o 9,5 % niż rok wcześniej. Wskaźnik wykrycia sprawców przestępstw pospolitych wyniósł 62,4 % i był niższy niż przed rokiem o 3,7 %,  przestępstw gospodarczych 90,4 % i spadł o 7,2 %. Na powyższe wyniki w kategorii przestępczości ogólnej i gospodarczej główny wpływ miała wspomniana powyżej sprawa gospodarcza z KWP w Krakowie.

Wyższą skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw odnotowano w kategoriach:
1) rozboje i wymuszenia rozbójnicze; 81,7 % (wzrost o 0,7 %);
2) kradzieże samochodów ; 35,7 % (wzrost o 0,9 %);
Niższą niż przed rokiem odnotowano wykrywalność również w następujących kategoriach:
1) uszczerbek na zdrowiu; 83,1 % (spadek o 3,9 %);
2) kradzieże rzeczy cudzej; 52,4 % (spadek o 1,2 %);
3) kradzieże z włamaniem ; 52,6 % (spadek o 2,6 %);
4) przestępstwa narkotykowe ; 91,4 % (spadek o 2,4 %);
5) bójki i pobicia; 78,4 % (spadek o 12,9 %);
6) uszkodzenia mienia; 32,2 % (spadek o 3,8 %).

W zakończonych postępowaniach przygotowawczych ustalono 2920 osób podejrzanych, z czego 355 to kobiety. Wśród ustalonych sprawców  przestępstw, 361 to nieletni (tj. 12,4 % wszystkich ustalonych  sprawców). Nieletnim zarzucono łącznie popełnienie 531 czynów karalnych, co stanowi 9,8 % ogółu stwierdzonych przestępstw. Większość popełnionych przestępstw, które zarzucono nieletnim były przestępstwami pospolitymi (kryminalnymi); 520, w tym:
1) 208 kradzieży rzeczy cudzej,
2) 132 kradzieże z włamaniem,
3) 63 uszkodzeń mienia,
4) 24 rozboje,
5) 12 bójek i pobić.
Ujawniono również 13 nieletnich sprawców przestępstw narkotykowych, którym zarzucono popełnienie 16 czynów karalnych.
W minionym 2008 roku zatrzymano na terenie miasta i powiatu elbląskiego 743 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, tj. o 40 mniej jak w roku poprzednim.
W analizowanym okresie wzrosły o 21,6 % w porównaniu do roku 2007 straty spowodowane przestępczością, które wyniosły 15 579 828 zł. W toku działań Policji na terenie działania KMP w Elblągu odzyskano mienie o wartości 686 368 zł, co stanowi 4,4 % mienia utraconego.

Odczuwalnym dla społeczeństwa naszego rejonu jest również zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na drogach całego powiatu elbląskiego policja odnotowała 2298 zdarzeń drogowych, w tym 271 wypadków, w wyniku których zginęło 26 osób, natomiast obrażeń ciała doznało 368 osób. Ponadto w naszej jednostce zgłoszono 2027 kolizji drogowych. Do wypadków drogowych najczęściej dochodziło w wyniku -niedostosowania prędkości do warunków ruchu (69 przypadków), – nieustąpienia pierwszeństwa pieszym (37 przypadków), – nieudzielania pierwszeństwa przejazdu (30 przypadków), – niezachowania uwagi przez pieszego (36 przypadków), oraz w wyniku innych przyczyn (69 przypadków).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano:; wzrost liczby wypadków drogowych o 129, tj. o 90,8 %; wzrost liczby rannych o 185, tj. o 101,1 %, ; spadek liczby zabitych w wyniku wypadku o 1, tj. o 3,7 %,; spadek liczby zdarzeń drogowych o 304, tj. o 11,7 %,; spadek kolizji drogowych o 433, tj. o 17,6 %.

W wyniku zaistniałych zdarzeń na terenie podległym KMP w Elblągu wszczęto 120 postępowań o wypadki drogowe natomiast stwierdzono 67 takich przestępstw.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 3287