Podjęcie zatrudnienia przez ucznia lub studenta pobierającego rentę rodzinną

Podjęcie zatrudnienia przez ucznia lub studenta pobierającego rentę rodzinną
Fot. pixabay.com

Wakacje to czas, kiedy spore grono uczniów i studentów chce dorobić. Właśnie wtedy najwięcej młodzieży decyduje się na zatrudnienie, aby zasilić swój budżet. Renta rodzinna przysługuje po zmarłym członku rodziny, który miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  lub po osobie ubezpieczonej, która spełniała warunki do przyznania tych świadczeń.

Uczniowie i studenci uprawnieni do renty rodzinnej mogą podejmować zatrudnienie i osiągać z tego tytułu przychody. Muszą jednak pilnować, aby nie przekroczyć progów, które powodują zmniejszenie świadczenia a nawet jego zawieszenie.

ZUS zawiesi prawo do renty, jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130 proc. tego wynagrodzenia, rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 czerwca obowiązują nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów. Kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obecnie wynosi 3732,10 zł brutto. Natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. tego wynagrodzenia to 6931 zł brutto. Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10 zł brutto miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10 zł brutto do 6931 zł brutto miesięcznie spowoduje zmniejszenie wypłacanej renty o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi 527,35 zł, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba.

Przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931 zł miesięcznie spowoduje zawieszenie wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

– Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to po przekroczeniu limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy w województwie warmińsko-mazurskim.

– Uczniowie, którzy pobierają renty rodzinne muszą zawiadomić ZUS o każdym fakcie, który ma wpływ na wysokość przyznanego świadczenia lub prawo do wypłaty – dodaje Ilukiewicz.

Print Friendly, PDF & Email